Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : DEMİR Osman
Akademik Unvanı : Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Ünye-ORDU    /    01.11.1974
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2180018
 E-posta 1 : osmandemir@comu.edu.tr
 Web : facebook://osman.demir; twitter: @osmandemirdemir
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : İlahiyat Fakültesi
 Bölüm : İlahiyat

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Marmara Üniversitesi 
Akademik Birim  : İlahiyat Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : İlahiyat 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1996 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Marmara Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Kelam 
Tez Başlığı  : Kelam İlmi Açısından Ricalü'l-Gayb İnancı 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1999 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Marmara Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Kelam
Tez Başlığı  : İlk Dönem Kelamcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2006 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  Arapça Gelişmiş
2  İngilizce Gelişmiş

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2010

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 01.2014<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 08.2011<>02.2012

 Görev Yaptığı Birimler
1  İlahiyat Fakültesi
İlahiyat

 Uzmanlık Alanları
1  İlk Dönem Kelam Düşüncesi, Kelam Fizik Teorileri, Nedensellik Problemi, Modern İnanç Problemleri

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 11.2013<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Üniversite Öğretim Elemanları Derneği (ÜNDER) 01.2010<> ---

 Makaleler
  Yıl 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  el-Menhul'den İlcam'a Gazzali'ye Göre Kelam İlmi ve Kelamcılar, Divan Disiplinlerarası İlmi Araştırmalar Dergisi, yıl:16 sayı:31, 2011/2.
İlgili Link
2011
2  Doktor Abdullah Cevdet'te Din Algısı, İnsan ve Toplum Dergisi, sayı:2, yıl 2011/2. 2011
3  Kelamda Teselsülü İptal Delilleri ve İzmirli İsmail Hakkı’nin Teselsül Risalesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, s. 23. yıl 2010
2010
4  “Determinizm ve Okasyonalizm Arasında Mu’tezile’de Tevlîd Düşüncesi ve Ehl-i Sünnet’in Eleştirisi, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy:36 2009/1. 2009
5  “Cüveynî’de Ahvâl Teorisi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı 20. 2009

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  “İbn Hazm el-Endelûsî’nin Akdeniz’in Medeniyetleşme Sürecine Olan Katkıları” İnternatıonal Conference on Islamic Civilization in Mediterrenian, 1-4 December, Nicosia/NORTH CYPRUS 2011
2  "The Causes of Environmental Issues and Ways of Solution
From An Islamic Perspective" 2nd International Conference on Ecological Theology and Enviromental Ethics (ECOTHEE-2011), Chania/GREECE
2011
3  "Bir İnanç Problemi Olarak Kişisel Gelişim Olgusu" Uluslararası Günümüz İslam Toplumlarında İnanç Problemleri Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2011, Konya/TÜRKİYE 2011
4  “Cizreli Bir Âlimden Âhirette Kurtuluş Reçeteleri; İbnü’l-Cezerî ve ez-Zehrü’l-fâih Adlı Eseri”, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010, Şırnak. 2010
5  Bir İsbât-ı Vâcib Delili Olarak Ekolojik Denge, Gaye ve Nizam Delilini Yeniden Anlamak, Uluslar arası Çevre ve Din Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2008, İstanbul. 2008
6  “Bağdat Mu’tezilesi Kelâmcıları ve Dönemin Fikrî ve Siyasi Yapılanmasına Olan Etkileri, Uluslararası Bağdat Sempozyumu, 9-10 Kasım 2008, İstanbul. 2008
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  "Varlık, Bilgi ve Değer İlişkisi Bakımından İmam Maturidi'de Ahlak Düşüncesi" Uluslararası Maturidi Sempozyumu, 28-30 Nisan 2014, Eskisehir/Türkiye.
İlgili Link
2014
2  "Things Are Known through their Opposites; a Survey on the Reasons and Sources of Evil in Muslim Axiology" Perspectives on Evil and Human Wickedness", 14. Global Semposium, 10-12 March 2013, Lisboa/PORTUGAL 2013
3  "Helal Gıdanın İtikadi Boyutu" (Poster gösteri) Uluslararası II. Helal ve Sağlıklı Gıda Konferansı, 7-10 Kasım 2013, KONYA/TURKEY
İlgili Link
2013
4  “The Theory of I’timad (Resistance) İn Islamic Thought in the Context of Religion-Science Relationship”, 12th International Conference of ISSEI in Thought in Science and Fiction, 2-6 Ağustos 2010, Ankara/TURKEY 2010
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  “İzmirli İsmâil Hakkı’nın Dârül-Fünûn İlâhiyât Fakültesi Mecmûası’nda İlk Dönem Kelâmcıları Hakkındaki Değerlendirmeleri”, Dârü’l-Fünûn İlâhiyat Fakültesi Sempozyumu, 11-12 Kasım 2009, İstanbul. 2009
2  “Tasavvufta Ricâlü’l-gayb İnancı ve Halk İnancına Yansımaları”, İslam Düşüncesinde Gayb Sempozyumu, 21-22 Eylül 2003, İstanbul. 2003

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Kadı Abdülcebbar'da İnsan Psikolojisi; Güdüler (Devai) ve İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri 
Yayın Evi : Emin Yayınları 
2013 
2 
Kitap Adı : Gazzali. el-İktisad fi'l-İtikad 
Bölüm/Ünite Adı : Neşir ve Tercüme 
Yayın Evi : Klasik Yayınları 
2012 
3 
Kitap Adı : Sultanın Mektubu (Kitaplara İman) 
Yayın Evi : Pırıltı Yayınlaır 
2008 
4 
Kitap Adı : Perdenin Ardındaki Sır (Kadere İman) 
Yayın Evi : Pırıltı Yayınları 
2008 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Zat" maddesi 
Yayın Evi : Diyanet Vakfı Yayınları 
2014 
2 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Zerre" maddesi 
Yayın Evi : Diyanet Vakfı Yayınları 
2014 
3 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Vicdan" maddesi 
Yayın Evi : Türkiye Diyanet Vakfı 
2013 
4 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Yakin" maddesi 
Yayın Evi : Türkiye Diyanet Vakfı 
2013 
5 
Kitap Adı : İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında: Fahreddin er-Razi 
Bölüm/Ünite Adı : "Fahreddin er-Razi'de Cevher-i Ferd ve Heyula Suret Teorileri" 
Yayın Evi : İSAM Yayınları 
2013 
6 
Kitap Adı : Gazzali Konuşmaları 
Bölüm/Ünite Adı : "Gazzali ve Kelam" 
Yayın Evi : Küre yayınları 
2012 
7 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Tevlid" maddesi 
Yayın Evi : Diyanet Vakfı Yayınları 
2012 
8 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Tevellüd" maddesi 
Yayın Evi : Diyanet Vakfı Yayınları 
2012 
9 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Tesanüd" maddesi 
Yayın Evi : Diyanet Vakfı Yayınları 
2011 
10 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Tevakkuf" maddesi 
Yayın Evi : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
2011 
11 
Kitap Adı : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) 
Bölüm/Ünite Adı : "Teselsül" maddesi 
Yayın Evi : Diyanet Vakfı Yayınları 
2011 

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük 
1  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) Osmanlı'da ve Cumhuriyet Türkiyesi'nde Kelam-Mezhepler Tarihi Literatürü sayı editörü 07.2014<> ---
Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük 
1  ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 02.2014<> ---
Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü 
1  Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM (devam ediyor) 09.2010<> ---
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü 
1  İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında: Fahreddin er-Razi
(Ö.Türker'le birlikte) İSAM Yayınları, 2013.
01.2012<>12.2013

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Kelam-Tasavvuf İlişkisi (DR) 02.2013<>05.2013
2  Kelam Fizik Teorileri (YL)
10.2012<> ---
3  Kelam Kaynakları (Y.L) 10.2012<> ---
4  kelam Psikolojisi (Doktora) 10.2012<> ---
5  Kelam-Fıkıh İlişjkisi (Doktora) 10.2012<> ---
6  İslam Dünyası Çağdaş Dini Akımları 10.2011<>12.2011
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Günümüz Kelam Problemleri 02.2013<>05.2013
2  Kelam Tarihi 02.2013<>05.2013
3  Sistematik Kelam 10.2012<> ---
4  Mezhepler Tarihi-II 10.2011<>12.2011
5  İslam İnanç Esasları 10.2010<> ---
Devam eden doktora tezi yönetimi 
1  Muharrem Kuzey; Erken Dönem Kelam Çalışmalarında Yöntem ve Kaynak Sorunu: Josef Van Ess Örneği" (Doktora) 03.2013<> ---

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  "Kelam Ahlak Teorisi", İlmi Etüdler Derneği İslam Ahlak Düşüncesi Projesi Yuvarlak Masa Toplantıları, 5 Şubat 2014, Üsküdar/İstanbul 2014
2  "Mu'tezile Okuma Grubu" Bilim-Sanat Vakfı Bahar Seminerleri (8 Mart-21 Haziran tarihleri arasında 8 hafta) Bilim-Sanat Vakfı, Vefa/İstanbul 2014
3  "Kur'an ve Sünnetin İzinde", 16.06. 2013, Belediye Konferans Salonu, Biga/Çanakkale 2013
4  Klasik İslam Düşüncesi Tarihi Seminerleri,"Kelam", Bilim Sanat Vakfı (BSV) Güz Seminerleri 26/10/2013-02/11/2013, Vefa/İSTANBUL 2013
5  Karşılaştırmalı İslam Düşüncesi,"Kelamda Tanrı ve Alem", Bilim Sanat Vakfı (BSV) Güz Seminerleri 23-30/03/2013, Vefa/İSTANBUL 2013
6  "Kelamda Yeni Eğilimler", İlmi Etüdler Merkezi (İLEM)
27 Nisan 2013.
2013
7  Geçmişten Bugüne Kelam Tartışmaları-IV "Ricalü'l-Gayb İnancı"
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 17 Mayıs 2013.
2013
8  Karşılaştırmalı İslam Düşüncesi,"Kelamda Bilgi ve Yöntem", Bilim Sanat Vakfı (BSV) Güz Seminerleri 3-10/11/2012, Vefa/İSTANBUL. 2012
9  "Gazzali ve Kelam", Bilim Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MAM) Vefa/İSTANBUL, 24 Eylül 2011. 2011
10  "İslam Teolojisinde Tanrı-Alem İlişkisi", İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 5 Şubat 2011, Üsküdar/İSTANBUL 2011
11  Metafizik Toplantıları, "Kelamda Nedensellik", Marmara Üniversitesi, 1 Haziran 2007. 2007

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  YÖK 3 aylık araştırma bursu 20.2.2012-20.5.2012, Temple University Dialoque Enstitue, Philadelphia/AMERİKA. 2013

 Toplumsal Etkinlikler
  Yıl 
Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon ya da komitelerinde alınan görevler 
1  "Kur'anın Anlamıyla Buluşmak", Çanakkale GESTAŞ Kur'an Meali Bilgi Yarışması Ödül Töreni konuşması, 2.4.2014 Çanakkale. 2014
2  "Yaşam Boyu Eğitim", Ordulular Hizmet Vakfı Kariyer Günleri, 26.10.2013, Ensar Vakfı Genel Merkezi Konferans Salonu/İSTANBUL 2013
3  Gelibolu Müftülüğü Kutlu Doğum Konuşması, 16 Nisan 2013, Gelibolu/CANAKKALE 2013
4  "Varlık ve Hayat Kitabı Olarak Kuran" Biga Belediyesi 1. Ramazan Etkinlikleri Halk Sohbeti, 30 Temmuz 2013 2013
Ulusal veya yerel nitelikteki yazılı veya görsel yayın faaliyetleri 
1  "Dünya-Ahiret İlişkisi" ÇOMÜ Kampüs FM Din ve Bugün Programı, 14 Mart 2014, Çanakkale 2014
2  ÇOMÜ Kampüs FM İftara Doğru Programı, 13 Temmuz 2013 2013
3  "Kader İnancı", Çanakkale Ton TV Hayata Dair Programı, 2 Ocak 2012. 2012
4  "Günümüz İnanç Problemleri", Çanakkale Ton TV Hayata Dair Programı, 19 Aralık 2011. 2011

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]