Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : KOCAYÖRÜK Ercan
Akademik Unvanı : Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : AKSARAY    /    20.12.1970
 Uyruğu : TC
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2171303-3139
 Posta Adresi : kocayoruk@comu.edu.tr
 E-posta 1 : ercankocayoruk@yahoo.com
 E-posta 2 : ercankocayoruk@gmail.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Akademik Birim  : Eğitim Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1996 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Ankara Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Okul Psikolojik Danışmanlarının Meslek Doyum Düzeyleri 
Tez Başlığı  : Çeşitli Değişkenlere Açısından Okul Psikolojik Danışmalarının Meslek Doyum Düzeylerinn Karşılaştırılması 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2000 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Father Involment Training
Tez Başlığı  : The Effects of Father Involvement Training (FIT) on Family Functioning and Peer Relationships of 9 Grade Hıgh School Students 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2007 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Gelişmiş

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2013
2  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2008

 Görev Yaptığı Birimler
1  Eğitim Fakültesi

2  Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 Uzmanlık Alanları
1  Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
2  Aile ve Çocuk İletişimi
3  Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
4  Ergenler ve Akran İlişkileri

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  ÇOMU, Eğitim Bilimleri Bölümü Erasmus Koordinatörü 09.2011<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Derneği 06.2011<> ---
2  Eğitim Araştırmaları Birliği 10.2008<> ---
3  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 10.2000<> ---

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 20. Yıl Akademik Performans Ödülü DPT, TUBİTAK ve AB tarafından desteklenen proje çalışmaları, 2012 2012
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Akademik Performans Ödülü TUBİTAK-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, 2010. 2010
3  • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (TÜBİTAK / Kocayörük, E. (2010). A Turkish Adaptation of the Inventory of Parent and Peer Attachment: The Reliability and Validity Study. Eurasian Journa 2010

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Şimşek, Ö. F., & Kocayörük, E. (2013). Affective Reactions to one’s whole life: Preliminary Development and Validation of the Ontological Well-Being Scale. Journal of Happiness Studies. 14:309–343. DOI: 10.1007/s10902-012-9333-7. 2013
2  Kocayörük, E. (2010). A Turkish Adaptation of the Inventory of Parent and Peer Attachment: The Reliability and Validity Study. Eurasian Journal of Educational Research, 40, 131-153.
İlgili Link
2010
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Kocayörük, E.(2012). The Reliability and Validity Study of Internalization of Parental Rules Scale into Turkish Culture. The Online Journal of Counselling and Education, 1(1), 12-22. 2012
2  . Kocayörük, E (2012).The other side of school outcomes: the effects of parent involvement on academic achievement. Scientific Bulletin-Education Sciences Series, 2,10-18. 2012
3  Tokac, U. & Kocayörük, E. (2012). Exploring Effects of Parent Involvement on Student’s Achievement. International Journal of Social Science and Education, 2(2), 257-263. 2012
4  Kocayörük, E. (2012). The Adaptation of Perception of Parent Scale (POPS) into the Turkish Culture. International Journal of Educational Researchers. 3(2), 1-9. 2012
5  . Kocayörük, E (2012). The perception of parents and well-being of adolescents: Link with basic psychological need satisfaction. Procedia Social and Behavioral Sciences. 46(2012), 3624-3628 2012
6  Icbay, M., A. & Kocayoruk, E. (2011). Being an Exchange Student in Turkey: Adaptation to a New Culture. International Journal Of Progressive Education, 7 (3), 27-39. 2011
7  Kocayörük, E. (2010). Pathways to well-being adolescence: The role of parent attachment and competence. International Online Journal of Educational Sciences, , 2 (3), 719-737. 2010
8  . Kocayörük, E. (2010). The other side of school outcomes: The effect of parental involvement on academic achievement. Scintific Bulletin-Education Science Series, 2, 25-42 2010
9  Kocayörük, E. (2009). Anne-Baba ve Akran Bağlanmasının Ergenlerin Uyum Düzeylerini Yordama Gücü. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 8 (15), 103-118.
İlgili Link
2009
10  Kocayörük, E. & Sümer, H. Z. (2009). The Effects of Father Involvement Training on Family Functioning and Adolescents’ Peer Relations. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 3-7.
İlgili Link
2009
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Kocayörük, E. (2012). Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. IV(37), 24-37. 2012
2  Kocayörük, E. (2010). Ergen Gelişiminde Aile İşlevleri ve Baba Katılım. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. IV(33),37-45. 2010
3  Kocayörük, E,. ve Sümer, H. Z. (2009). The Effects of Father Involvement Training on Family Functioning and Adolescents’ Peer Relations. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 3-7. 2009
4  Kocayörük, E. (2009). Anne-Baba ve Akran Bağlanmasının Ergenlerin Uyum Düzeylerini Yordama Gücü. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 8(15), 103-118. 2009
5  D5. Kocayörük, E. (2008). Olumlu Disiplin. İlköğretmen Dergisi, 23, 36-38. 2008
6  Kocayörük, E. (2007). Lise Öğrencilerinin Yabancılaşma ve Anne-Baba İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 17, 91-103. 2007
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Kocayörük, E. (2008). Olumlu Disiplin. İlköğretmen Dergisi, Kasım, Sayı 23, 36-38.
İlgili Link
2008

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Kocayörük, E.& Şimşek, F.,Ö. (2009). Ergenlerde Anne-Baba Bağlanması ile İyi Oluş İlişkisinde Benlik Saygısının Aracılık Etkisi, I. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale: Türkiye
İlgili Link
2009
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  . Kocayörük, E. & Şimşek, Ö. F. (2013). Affective Reactions to One’s Whole Life: Preliminary Development and Validation of the Ontological Well-Being Scale. 23rd World Congress of Philosophy” konferansında sözel bildiri sunumu. Atina, Yunanistan, 4-10, Ağustos. 2013
2  Kocayörük, E. & Şimşek, Ö. F. (2013). The link between perceived parental support and self-construal: Uniqueness as mediator. European Conference on Social Science Research konferansında sözel bildiri sunumu. İstanbul, Turkiye, 19-21, Haziran 2013
3  Kocayörük, E.,Telef, B. B & Ergün, E. (2013). Parental and Peer Attachment, Psychological Needs, and Autonomous Self in Adolescents: A Self Determination Theory. International Counseling and Education Conference’da sözel bildiri İstanbul, Türkiye, 2-4 Mayıs 2013
4  Telef, B. B, Kocayörük, E. & Ergün, E. (2013). Positive Negative Emotions, School Alienation, and School Happiness in Adolescents. International Counseling and Education Conference’da sözel bildiri İstanbul, Türkiye, 2-4 Mayıs. 2013
5  Kocayörük, E. (2012). Sense of Uniqueness as an Intervening Variable Between Perception of Parent and Adolescents’ Well-Being. International Conference on Motivation, 28-30, August, Frankfurt, Germany. 2012
6  Kocayörük, E. (2012). Autonomous Development as an Intervening Variable Between Perception of Parent and Adolescent Well-Being. International Conference on New Horizons in Education. 5-7 June, Prague, Czech Republic 2012
7  Kocayörük, E. (2012). Father Training Program for Promoting Self-Determination of Adolescents. International Counseling and Education, 3-5, May. Istanbul, Turkey. 2012
8  Kocayörük, E. (2012). The perception of parents and well-being of adolescents: Link with basic psychological need satisfaction. 4th World Conference on Educational Sciences bildiri kitapçığında s: 45, University of Barcelona, Barcelona, Spain. 3-5 Şubat. 2012
9  Kocayörük, E. (2011). Autonomy supportiveness of parents in middle adolescence: Link with self-esteem and subjective well-being. 3th International Symposium Social Science Today: Between Theory and Practice. bildiri kitapçığında s: 46. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Timişiora, Romania. 6-8 Mayıs. 2011
10  İçbay, M. A. & Kocayörük, E. (2010). Adaptation to a new culture in late adolescence: An ethnographic work. European Educational Research Association, Culture Education Change bildiri kitapçığında s:57. Univesity of Helsinki, Helsinki-Finland. 25-27 Ağustos. 2010
11  Kocayörük, E.& Arslan, H. (2010).A Turkish Adaptation of Perceptions of Parents Scales: Confirmatory And Exploratory Factor Analysis.Self-Determination Theory Conference, 13-16 May, Gent, Belgium 2010
12  Kocayörük, E. (2010). Parents-Adolescent Relations and Adolescents’ Well-Being: Perceptions of Turkish Adolescent, 24-27 August, Helsinki, Finland, European Educational Research Association, 2010
13  Kocayörük, E. (2009). Pathways to well-being in adolescence: The role of parent attachment and competence. European Educational Research Association, Theory and Evidence in European Educational Research bildiri kitapçığında s: 125. University of Vienna, Vienna-Austria, 27-29 Eylül. 2009
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Kocayörük, E. (2007). Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitiminin Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi. 5-7 Eylül Tokat-Türkiye.
2007
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  . Kocayörük E., Canbolat, Y. C., Yurdal, M. O., Has, H. A. Ve Aydın, H. (2012). Güvenli Anne-Baba Bağlanması İle Ergenlerin Uyum Düzeyleri Ve İyi Oluş İlişkisi: Özerlik İhtiyacının Aracılık Etkisi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. “21. Yüzyılda Okuryazarlık ve Geleceği” bildiri kitapçığında s: 476. İstanbul, Türkiye, 12-14 Eylül 2012
2  Kocayörük, E.(2012). Lise Öğrencilerinde Eğitime Yabancılaşma: Uyum Düzeyi Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Benlik Saygısının Yordama Gücü .XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, İzmir. 2012
3  Kocayörük, E. (2011). Lise Öğrencilerinde Eğitime Yabancılaşma: Uyum Düzeyi Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Benlik Saygısının Yordama Gücü. “Psikolojik Danışmanlığın Rotası Yeniden” başlıklı kitapçıkta s:198-200. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, İzmir. 2012
4  Kocayörük, E. (2007). Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitiminin Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi. 2. Cilt, s: 749-754. 5-7 Eylül Tokat. 2007

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtdışında yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : FATHER INVOLVEMENT IN ADOLESCENT DEVELOPMENT: Promoting the Father-Child Relations in Adolescence 
Yayın Evi : Verlag Dr. Müller 
İlgili Link : İlgili Link
2009 
Alanında yurtdışında yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Multicultural Education: From Theory to Practice  
Bölüm/Ünite Adı : Multicultural Counseling 
Yayın Evi : Cambridge Scholars Publishing 
2013 
2 
Kitap Adı : Social Science Today: Academic days in Timişiora  
Bölüm/Ünite Adı : Parents’ autonomy supportiveness and adolescents’ self-esteem  
Yayın Evi : Cambridge Scholars Publishing 
2011 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Etkili İletişim Becerileri 
Yayın Evi : Kriter Yayınları 
2012 
2 
Kitap Adı : Eğitim Psikolojisi 
Bölüm/Ünite Adı : Öğrenme 
Yayın Evi : Kriter Yayınevi 
2009 

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 
1  European Journal of Research on Education 12.2012<> ---

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Okulda Rehberlik Hizmetleri ve Yönetimi 02.2009<>06.2009
2  Okulda Rehberlik Hizmetleri ve Yönetimi 09.2008<>12.2008
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 09.2013<> ---
2  Grupla Psikolojik Danışma 02.2013<> ---
3  Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları 09.2012<> ---
4  Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 09.2012<>01.2013
5  Rehberlik
Eğitim Psikolojisi
02.2009<>06.2009
6  Bireyi Tanıma Teknikleri 09.2008<>12.2008
7  Eğitim Bilimlerine Giriş
Eğitim Psikolojisi
Bilim Tarihi
09.2008<>12.2008
8  Eğitim Psikolojisi
Ergenlik Sorunları
02.2008<>06.2008

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Ergen Gelişiminde Baba Rolü: Baba Katılımının Ergenlerin Benlik Saygısı ve Ruh Sağlığı Gelişimine Etkisi 
Destekleyen Kuruluş :TUBITAK, ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI (KARİYER PROGRAMI) (3501) 
2010<> ---

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi 2009
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  VIII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı Düzenleme Kurulu Üyesi
2009
2  IV Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 4-7 Haziran, Ankara 1997
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Yaşam Koçluğu Eğitim Programı: Etkili Anne-Baba ve Çocuk İletişimi (Özel İsmail Kaymak İlköğretim Okulu). 2009
2  Söyleşi: " Meslekleri Tanıyalım: Rehbelik ve Psikolojik Danışmanlık" (İbrahim Bodur Anadolu Lisesi). 2008

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışında Araştırma Bursu (Visiting Scholar), Florida State Unıiversity, Department of Family and Child Studies, College of Human Science; Florida, USA. 2011
2  Essential Skills in Family Learning. 5-11 August, Comenius / Grundtvig In-Service Training, Karja/Finland. 2006

 AB Eğitim/Araştırma Programları
  Yıl 
Socrates Programı kapsamında çok uluslu araştırma/materyal geliştirme projesinde görev almak 
1  Historical Recreation for the Preservation of European Cultural Heritage
Comenius/Lifelong Learning Programme
01.2008<>05.2008

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]