Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ÖZDEN Süha
Akademik Unvanı : Prof. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Sivas    /    20.08.1969
 Uyruğu : TC
 Tel İş 1 : (286)2180018-2137
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Terzioğlu Kampüsü 17020 Çanakkale
 E-posta 1 : ozden@comu.edu.tr
 E-posta 2 : suhaozden@yahoo.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Mühendislik Fakültesi
 Bölüm : Jeoloji Mühendisliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Cumhuriyet Üniversitesi 
Akademik Birim  : Mühendislik Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Jeoloji Mühendisliği 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1990 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Cumhuriyet Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Jeoloji Mühendisliği 
Tez Başlığı  : Alpköy (Kemah-Erzincan) yöresinin jeolojik ve tektonik özellikleri  
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1993 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Cumhuriyet Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Jeoloji Mühendisliği
Tez Başlığı  : Sivas havzası kuzeyinde İzmir-Ankara kenet kuşağının tektonostratigrafisi ve deformasyon biçimi (Sivas-KD Anadolu). 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1998 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri
2  Fransızca İleri

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2010
2  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2005
3  Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi 1999
4  Arş. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi 1993

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölüm Başkanı 04.2012<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dekan Yard. 03.2010<>02.2012
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama Merkezi Araş.Merkezi Müdürü 10.2007<>06.2009
4  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölüm Başkan Yard. 02.2006<>10.2007

 Görev Yaptığı Birimler
1  Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği

 Uzmanlık Alanları
1  Neotektonik
2  Sismotektonik
3  Tektonostratigrafi

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  ÇOMÜ Günleri, 2009 yılı Eğitim-Öğretim Performans Ödülü 2010
2  1998 ve 2002 yıllarında, C.Ü. Bilimsel Araştırmaları Destekleme programından takdir belgesi ve TÜBİTAK’dan ise teşvik almıştır. 2002

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Över, S., Özden, S., Yılmaz, H., Pınar, A., Unlügenç, U.C., Kamacı, Z., 2013, Plio-Quaternary stress regime in Eşen Çay Basin, SW Turkey. Geological Development of Anatolia and the Easternmost Mediterranean Region. Geological Society of London, London, Special Publications, 372, http://dx.doi.org/10.1144/SP372.19. 2013
2  Över, S., Yılmaz, H., Pınar, A., Özden, S., Unlügenç, U.C., Kamacı, Z., 2013, Plio-Quaternary stress states in Burdur Basin, SW-Turkey, Tectonophysics, 588, 56-68. 2013
3  Başaran Uysal, A., Sezen, F., Özden, S., Karaca, Ö., 2013, Classification of residential areas according to sensitivity to natural disaster using GIS: a case study of Çanakkale, Turkey, Disasters (in press). 2013
4  Demirci, A., Özden, S., Bekler, T., Pınar, A., Kalafat, D., 2013, An Example of Active Extensional Deformation: 19 May 2011 Simav Earthquake (Mw= 5.83), Western Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences (in review). 2013
5  Kürçer, A., Chatzipetros, A., Tutkun, S.Z., Pavlides, S., Özden, S., Syrides, G., Vouvalidis, K., Ulugergerli, E., Ateş, Ö., and Ekinci, Y.L. 2012. An Assessment of the Earthquakes of Ancient Troy, NW Anatolia, Turkey, Tectonics, Book Series, Chapter 7, 171-200. http://dx.doi.org/10.5772/48471. 2012
6  Över, S., Özden, S., Pınar, A., Yılmaz, H., Unlügenç, U.C., Kamacı, Z., 2010, Late Cenozoic Stress Field in the Cameli Basin, SW Turkey. Tectonophysics, Doi: 10.1016.J.Tecto.2010.04.037. 2010
7  Özden, S., Över, S., Kavak, K. Ş., İnal Dündar, Ş. S., 2008, Late Cenozoic stress states around Bolu Basin along the North Anatolian Fault, NW Turkey. Journal of Geodynamics, 46, 1-2, 48-62. 2008
8  Yılmaz, H., Över, S., Özden, S., 2006, Kinematics of the East Anatolian Fault Zone between Turkoglu (Kahramanmaras) and Celikhan (Adiyaman), eastern Turkey. Earth Planets Space, 58, 1463-1473. 2006
9  Över, S., Özden, S., and Ünlügenç, U. C., 2004, Late Cenozoic Stress Distribution along the Misis Range in the Anatolian, Arabian and African Intersection Region, SE Turkey. Tectonics, 23 1-19. 2004
10  Över, S., Kavak, K. Ş., Bellier, O., and Özden, S., 2004, Is the Amik Basin (SE-Turkey) a Triple Junction Area? Analyses of SPOT XS Imagery and Seismicity, International Journal of Remote Sensing, Volume: 25, Number: 19, 3857-3872. 2004
11  Över, S., Özden, S., and Yılmaz, H., 2004, Late Cenozoic Stress State evolution along the Karasu Valley, SE Turkey. Tectonophysics, 380, 1-2, 43-68 2004
12  Över, S., Özden, S., Ünlügenç, U., and Yılmaz, H., 2004, A synthesis : Late Cenozoic stress field distribution at northeastern corner of the Eastern Mediterranean, SE Turkey. Comptes Rendus Geoscience, 336, 1, 93-103. 2004
13  Özden, S., Över, S., and Ünlügenç, U.C., 2002, Quaternary stress regime change along the eastern North Anatolian Fault Zone, Turkey. International Geology Review Vol. 44, No. 11, pp. 1037-1052. 2002
14  Kavak, K.Ş., Özden, S., Tutkun, S.Z., Tatar, O., and Doğan, B., 2000, Surface deformation of the 17 August 1999 Marmara Earthquake and Its Neotectonic significance. Int. Cong. on earthquake hazard and risk in the mediterranean region. Neareast University, Proceeding, p. 47-53, Nicosia, North Cyprus. 2000
15  Flotté, N., Morel, J.L., Özden, S., and Tutkun, S.Z., 2000, Le Séisme d’İzmit. Géochronique. France, Volume: 73, p :37-38. 2000
16  Özden, S., Poisson, A., Öztürk, A., Bellier, J.P., Blondeau, A., and Wernli, R., 1998, Tectonostratigraphic relationships between the North Anatolian thrust zone (NATZ) and the Kırşehir massif to the North of Sivas (Turkey). Comptes Rendus de L’académie des Sciences; Serie II Fascicule A-Sciences de la Terre et des Planetes; Vol : 327, P : 705-711, France. 1998
17  Poisson, A., Guezou, J.C., Temiz, H., Gürsoy, H., İnan, S., Öztürk, A., Kavak, K., and Özden, S., 1996, Tectonic setting and evolution of the Sivas basin, Central Anatolia, Turkey. International Geology Review ,Vol : 38, P : 838-853, USA. 1996
18  Poisson, A., Guezou, J.C., Temiz, H., Gürsoy, H., İnan, S., Öztürk, A., Kavak, K., and Özden, S., 1995, The central Anatolian basins in Turkey. General evolution of The Sivas basin as an example. IESCA-1995, Proceedings, Volume: I, P : 113-134, İzmir, Turkey. 1995
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Yıldız Çınar, S., Özden, S., Tutkun, S.Z., Ateş, Ö., Poyraz Altuncu, S., Yeşilyurt Kapan, S., Karaca, Ö., 2013, Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye, Türkiye Jeoloji Bülteni (baskıda). 2013
2  Özden, S., Kavak, K.Ş., Koçbulut, F., Över, S., Temiz, H., 2002, 3 Şubat 2002 Çay (Afyon) depremleri. Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt : 45, Sayı : 2, sayfa : 49-56. 2002
3  Över, S., Ünlügenç, U. C., Özden, S., 2001, Hatay bölgesinde etkin gerilme durumları. Yerbilimleri, Sayı : 23, sayfa 1-14, Ankara, Türkiye. 2001
4  Özden, S., Tatar, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Tutkun, S.Z., Doğan, B., Tüvar, O., 2000, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Bölgesel Tektonik Anlamı. Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt : 43, Sayı : 2, sayfa : 61-69. 2000
5  Özden, S. ve Över, S., 1998, Sivas havzası kuzey kenarında (Sakardağ) Tersiyer yaşlı gerilme durumlarının saptanmasına fay topluluklarının kinematik analiziyle bir yaklaşım. C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yer Bilimleri, Cilt:15, sayfa: 21-32. 1998

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Demirci, A., Bekler, T., Özden, S., 2012, The 19 May 2011 Simav Earthquake (Mw=5.8) and its aftershocks, Western Turkey: Source mechanisms and spectral source parameters EGU 2012. Abstract. p. 500, Viyana, Avusturya (Poster Sunum). 2012
2  Över, S., Özden, S., Pınar, A., Yılmaz, H., Unlügenç, U.C., Kamacı, Z., 2010. Causatives for extensional tectonics in SW Turkey as revealed by deformations within the Cameli Basin. EGU 2010. Abstract. p. 512, Viyana, Avusturya (Poster Sunum). 2010
3  . Özden, S., Över, S., Kavak, K.S., Kılıc, R., 2010. Kinematics of the eastern North Anatolian Fault along the Tasova, Erbaa, Niksar, Resadiye and Koyulhisar Basins, Turkey. EGU 2010. Abstract. p. 335, Viyana, Avusturya (Sözlü Sunum). 2010
4  . Ateş, Ö., Tutkun, S.Z., Baba, A., Woith, H., Özden, S., 2010. An example of geothermal systems: Hıdırlar Geothermal Field, Biga Peninsula, NW Turkey. EGU 2010. Abstract. p. 389, Viyana, Avusturya (Poster Sunum). 2010
5  Çınar, S., Tutkun, S.Z., Özden, S., Kapan Yesilyurt, S., Ateş, Ö., 2010. New geological and tectonic findings on the Ganos Fault and surroundings, NW Turkey. EGU 2010. Abstract. p. 375, Viyana, Avusturya (Poster Sunum). 2010
6  Vouvalidis, K., Ateş, Ö., Syrides, G., Pavlides, S., Tutkun, S. Z., Chatzipetros, A. Özden, S., Mavroudis, P., Sboras, S., Kürçer, A., and Valkaniotis, S. 2010. Holocene fluvial processes in Troy plain. EGU 2010. Abstract. p. 455, Viyana, Avusturya (Poster Sunum). 2010
7  Kavak, K., Özden, S., Över, S., Kılıç, R., 2010. Morphotectonıc Features And Kinematic Analysis Of The North Anatolian Fault Zone (NAFZ) Around The Tasova (Amasya) Regıon Usıng Ers-2 Sar And Landsat Etm+ Images. 30th EARSeL Symposium: Remote Sensing for Science, Education and Culture", Italy (Sözlü Sunum). 2010
8  Över, S., Unlügenç, U.C., Pınar, A., Özden, S., Yılmaz, H., Kamacı, Z., 2010, Plio-Quaternary stress regime in Eşen Çay Basin, SW Türkiye. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Turkey (Sözlü Sunum). 2010
9  Çınar, S., Tutkun, S. Z., Özden, S., Ateş, Ö., 2010, Kinematics of Ganos Fault, NW Turkey: Implications Lateral Extrusion of the Anatolian Block since Late Miocene. Tectonic crossroad: Evolving orogens of Eurasia-Africa-Arabia, p. 32-33, METU-GSA, Ankara (Poster Sunum). 2010
10  Ozden, S. and Gundogdu, E., 2009. A change in stress regime along the Eskisehir Fault, NW Turkey. EGU. Abstract. p.778, Viyana, Avusturya (Poster Sunum). 2009
11  Ozden, S., Bekler, T., Tutkun, S.Z., Kürçer, A., Ates, O., Bekler, F.N., Kalafat, D., 2009. Late Cenozoic stress field distribution in Biga Peninsula, NW Turkey. EGU. Abstract. p. 911, Viyana, Avusturya (Poster Sunum). 2009
12  Bekler T., Özden, S., Kalafat, D., 2009. Fault mechanisms of the Biga Peninsula earthqaukes and coherence with active tectonics. International Earthquake Symposium. Abstract. p.45, Kocaeli, Turkey (Sözlü Sunum). 2009
13  Özden, S., Över, S., Kavak, K. Ş., İnal Dündar, Ş. S., 2008, Late Cenozoic stress states along the North Anatolian Fault, Bolu Basin, NW Turkey. EGU, Abstract. Viyana, Avusturya. 2008
14  Pavlides, S., Chatzipetros, A., Drivaliari, N., Michailidou, A., Sboras, S., Syrides, G., Valkaniotis, S., Vouvalidis, K., Zervopoulou, A., Tutkun, S.Z., Kürçer, A., Ateş, Ö., Özden, S. and Ulugergerli, E. 2008, Troy: The Homeric Landscape Revisited in the Light of Modern Morphotectonic and Paleoseismological Research. Earth Conference–Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, Mytilene, Lesbos island, pp: 41. 2008
15  Pavlides, S., Chatzipetros, A., Drivaliari, N., Michailidou, A., Sboras, S., Syrides, G., Valkaniotis, S., Vouvalidis, K., Zervopoulou, A., Tutkun, S.Z., Kürçer, A., Ateş, Ö., Özden, S., Ulugergerli, E., Ekinci, L.E. and Demirci, A., 2008, Troy: New insights to the Homeric Landscape. Agenda and Abstracts The Third International Conferance on the Geology of the Tethys, South Valley Universtiy. The Tethys Geological Society Cairo, Egypt, pp: 15. 2008
16  S.B. Pavlides, A. Chatzipetros, A. Michailidou, S. Sboras, G. Syrides, S. Valkaniotis, K. Vouvalidis, A. Zervopoulou, S. Z. Tutkun, Ö. Ateş, S. Özden, A. Kürçer, E. Ulugergeli, Y.L. Ekinci, A. Demirci, 2008. Skepticism on the geomorphological and archaeoseismological evolution of Troy plain and fault, based on new field data (Sözlü Sunum). 2008
17  Över, S., Kavak, K. Ş., Bellier, O., and Özden, S., 2003, Is the Amik Basin (SE-Turkey) a Triple Junction Area? Analyses of SPOT XS Imagery and Seismicity, International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault system, METU, Abstract volume, p. 114, Ankara, Turkey (Poster Sunum). 2003
18  Över, S., Özden, S., and Ünlügenç, U.C., 2003, Late Cenozoic Stres State Distributions along the Karasu Valley, SSE Turkey International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault system, METU, Abstract volume, p. 102, Ankara, Turkey (Sözlü Sunum). 2003
19  Özden, S., Över, S., and Ünlügenç, U.C., 2003, Quaternary stres regime change along the eastern North Anatolian Fault zone between Erbaa and Reşadiye, Turkey. International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault system, METU, Abstract volume, p. 82, Ankara, Turkey (Sözlü Sunum). 2003
20  Över, S., Özden, S., Ünlügenç, U., Yılmaz, H., 2003, Quaternary stress regime change at northeastern corner of the East Mediterranean, SE Turkey. EGU, Geophysical Research Abstract, vol.5, 04901, Nice, France (Poster Sunumu). 2003
21  Över, S., Pınar, A., Özden, S., Kalafat, D., 2001, The parameters of two minor fault segments in the source region of the October 1st , 1995 Dinar Earthquake (Mw=6.2) : Implication for seismotectonics and Foreshock-Mainshock Interaction. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), Abst. P. 177, Adana, Turkey (Poster Sunumu). 2001
22  Över, S., Özden, S., and Ünlügenç, U., 2001, Late Cenozoic stress regime acting between Karataş and Osmaniye, Southeastern part of the Adana basin, SE Turkey Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), Abst. P. 197, Adana, Turkey (Poster Sunumu). 2001
23  Özden, S., Över, S., and Ünlügenç, U., 2001, Recent change in stress regime around Niksar Basin, Eastern part of the Central North Anatolian Fault Zone, Turkey. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), Abst. P. 194, Adana, Turkey (Poster Sunumu). 2001
24  Souque, C., Guezou, J.,C., Temiz, H., and Özden, S., 2001, The ”Sivas Fold and Thrust System” in the central Anatolian Thrust Belt of Turkey-timing, kinematics, magnetic fabrics and displacement. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), Abst. P. 107, Adana, Turkey (Sözlü Sunumu). 2001
25  Özden, S., Kavak, K. Ş., Tatar, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Tutkun, S.Z., and Doğan, B., 2001,17 August 1999 Kocaeli and 12 November 1999 Düzce Earthquakes in NW Anatolia (Turkey) . EUG 11, Terra Nova, Strasbourg, France (Poster Sunumu). 2001
26  Tutkun, S.Z., Kavak, K., Özden, S., Tatar, O., and Doğan, B., 1999, Surface deformation and after shocks distribution of the 17 august 1999, Marmara earthquake and its neotectonic siginificance. International conference on earthquake Hazard and risk in the Mediterranean region, EHRMR’99 Abst., p.14, Near East University, North Cyprus. (Sözlü Sunum). 1999
27  Özden, S., Poisson, A., Öztürk, A. and Guezou, J.C., 1999, The geodynamic evolution of the northern Neotethys : The tectonostratigraphy, deformation style and basin model of the İzmir-Ankara-Erzincan suture zone in the central Anatolia, Northern part of the Sivas Tertiary basin, Turkey. EUG 10, Terra Nova, Volume : 4, Number 1, p : 408, Strasbourg, France (Sözlü Sunum). 1999
28  Özden, S., 1998, The tectonostratigraphy, deformation styles and basin model of the İzmir-Ankara-Erzincan suture zone in northern part of the Sivas basin, central Anatolia. Third International Turkish Geology Symposium, METU, Abs., p:28, Ankara, Turkey (Sözlü sunum). 1998
29  Özden, S., Öztürk, A., Poisson, A., and Guezou, J.C., 1997, The Izmir-Ankara-Erzincan suture zone in the Northern Central Anatolia : its relationships to the Tokat massif and the Kirsehir block. EUG 9, Terra Nova, Volume : 9, p : 104, Strasbourg, France (Poster sunumu). 1997
30  Poisson, A., Guezou, J.C., Temiz, H., Gürsoy, H., İnan, S., Öztürk, A., Kavak, K., and Özden, S., 1995, The central Anatolian basins ; General evolution of the Sivas basin as an example. IESCA-1995, Abst. p: 44, İzmir, Turkey (Sözlü sunum). 1995
31  Poisson, A., Guezou, J.C., Temiz, H., Gürsoy, H., İnan, S., Öztürk, A., Kavak, K. and Özden, S., 1995, Geological map of the Sivas basins. The F24 quadrangle (Sivas East) scale : 1/100000e. IESCA-1995, Abst. p: 11, İzmir, Turkey (Poster sunumu). 1995
32  Poisson, A., Guezou, J.C., Temiz, H., Gürsoy, H., İnan, S., Öztürk, A., Kavak, K. and Özden, S., 1995, The Sivas basin in its tectonic setting. General evolution. Sec. Int. Geol. Workshop, Abst. p:88, Sivas, Turkey (Sözlü sunum). 1995
33  Poisson, A., Guezou, J.C., Temiz, H., Gürsoy, H., İnan, S., Öztürk, A., Kavak, K. and Özden, S., 1995, Geological map of the Sivas basin. The F24 Qadrangle (Sivas East) scale: 1/100000e. Sec. Int. Geol. Workshop, Abst. p:87, Sivas, Turkey (Poster sunumu). 1995
34  Özden, S., Öztürk, A., Poisson, A. and Guezou, J.C. 1995, Tectonostratigraphy of the northern margin of the Sivas basin. Sec. Int. Geol. Workshop, Abst. p:79, Sivas, Turkey (Sözlü sunum). 1995
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Özden, S., Ateş, Ö., Şengün, F., Tunç, O., Türkdönmez, O., Şanlı Yüksel, D., Avcıoğlu, M., Ertekin, C., 2008, Gökçeada’nın Jeolojik Özellikleri. Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Makaleler Kitapçığı, Sayfa 34-61, Gökçeada, Çanakkale (Sözlü Sunum). 2008
2  Kavak, K., Özden, S., Dündar, S., Over, S., 2005, Yeniçağa (Bolu) yöresinde Kuzey Anadolu fay zonunun (KAFZ) ERS-2 SAR ve Landsat TM Görüntüleriyle incelenmesi. İTÜ Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Makaleler Kitapçığı, sayfa 161-170, İstanbul, Türkiye. 2005
3  Kavak, K., Özden, S., Tutkun, S.Z., Tatar, O., Doğan, B., 1999, 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin yüzey kırığı ve neotektonik önemi. ATAG-3, Makaleler Kitapçığı, sayfa 6-11, Sivas, Türkiye. 1999
4  Tutkun, S. Z., Özer, M.F., Doğan, B., Kavak, K.Ş., Özden, S., 1999, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremini oluşturan aktif yüzey kırığının jeolojik incelemesi. Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni, sayı 99/2-3, sayfa 9-11. 1999
5  Alpaslan, M., Özden, S. ve Guezou, J.C., 1997, Porfiroklast sistemleri ve makaslama durumunun belirlenmesinde kullanımı. Ç.Ü. Yerbilimleri (GEOSOUND) Dergisi, Sayı : 30, Sy : 45-58, Adana, Türkiye. 1997
6  Özden, S., Alpaslan, M., 1996, Kurtlapa-Çeltek (Sivas Kuzeyi) arasında ofiyolitli karışık içerisinde yeralan farklı diyabazların birlikteliği. IX. Müh. Semp., Proceedings, Süleyman Demirel Üniv., Sy: 153-159, Isparta, Türkiye. 1996
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Şahin, G. ve Özden, S., 2013, Çavdarhisar (Kütahya) Ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları Ve Aktif Tektoniği, Batı Anadolu, Türkiye, 66. T.J.K. bildiri özleri kitabı sayfa, Ankara. 2013
2  Yıldız Çınar, S., Özden, S., Tutkun, S.Z., Ateş, Ö., Poyraz Altuncu, S., Yeşilyurt Kapan, S., Karaca, Ö., 2012, 09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw:7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu, 13-15 Eylül 2012, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Sayfa: 172-174. 2012
3  Demirci, A., Bekler, T., Özden, S., 2012. Simav Depreminin Sismotektonik Anlamı, 65. T.J.K., Ankara. 2012
4  Fıratlıgil, E., ve Özden, S., 2012, Kütahya fayının kinematik özellikleri. ATAG-16, B.Ü., İstanbul, sayfa 33. 2012
5  Can, L. ve Özden, S., 2012, Eski Gediz (Kütahya) ve civarının Neotektonik ve Aktif Tektonik Özellikleri. ATAG-16, B.Ü., İstanbul, sayfa 35. 2012
6  Özden, S., Gündoğdu, E., Karaca, Ö., Can, L., Fıratlıgil, E., Akgün, Y., Demirci, A., Bekler, T., Komut, T., Kalafat, D., Yalçıner, Ç., Tutkun, S.Z., 2011. Simav Fayı, Emet Zonu ve Kütahya Fayıyla sınırlandırılan bölgenin Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, Orta-Batı Anadolu, ATAG-15, Adana, Türkiye (Sözlü Sunum). 2011
7  Ateş, Ö., Özden, S., Tutkun, S. Z., 2011. Aktif Fayların Jeotermal Alanlarla İlişkisine Bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Depremi ile Jeotermal Kaynaklardan Elde Edilen Verilerin Anlamı, ATAG-15, Adana, Türkiye (Sözlü Sunum). 2011
8  Demirci, A., Bekler, T., Özden, S., 2011. Simav Depremlerinin (Mayıs 2011) Kaynak Parametreleri, ATAG-15, Adana, Türkiye (Sözlü Sunum). 2011
9  Bekler, T., Demirci, A., Özden, S., Kalafat, D., 2011. Simav ve Emet Fay Zonlarındaki Depremlerin Optimum Kaynak Parametrelerinin Analizi, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ankara. 2011
10  Gündoğdu, E., Karaca, Ö., Özden, S., 2010. Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi: Saha Gözlemleri ve Alos-Palsar Görüntüsü üzerinde Uzaktan Algılama. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler Kitapçığı, Sayfa 37, Türkiye (Poster Sunum). 2010
11  Bircan, M. T. ve Özden, S., 2010. Uluabat Fayı ve yakın civarındaki etkin gerilme durumları, Biga Yarımadası, KB Anadolu. ATAG-14, Adıyaman, Türkiye (Sözlü Sunum). 2010
12  Özden, S., Över, S., Pınar, A., Unlügenç, U.C., Yılmaz, H., Kamacı, Z., 2010. Eşen çay havzasındaki Pliyo-Kuvaterner yaşlı gerilme rejimleri, GB Türkiye. ATAG-14, Adıyaman, Türkiye (Sözlü Sunum). 2010
13  Bekler, T., Demirci, A., Özden, S., Gündoğdu, E., Kalafat, D., 2010. Güncel depremlerin kaynak parametreleri ile Simav Fayı ile Kütahya Fayı arasında kalan bölgenin Sismotektoniği. ATAG-14, Adıyaman, Türkiye (Sözlü Sunum). 2010
14  Özden, S. ve Gündoğdu, E., 2009. Eskişehir Fayının Kinematik Evrimi, KB Türkiye. ATAG-13, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 23, Çanakkale, Türkiye. (Sözlü Sunum). 2009
15  Özden, S., Över, S., Pınar, A., Yılmaz, H., Ünlügenç, U., ve Kamacı, Z., 2009. Fethiye-Burdur Fayı Boyunca Çameli Havzasındaki Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, GB Türkiye. ATAG-13, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 43, Çanakkale, Türkiye. (Sözlü Sunum). 2009
16  S. Pavlides, S.Z. Tutkun, A. Chatzipetros, A. Michailidou, S. Sboras, G. Syrides, S. Valkaniotis, K. Vouvalidis, A. Zervopoulou, B. Doğan, V. Özaksoy, A. Kürçer, S. Özden, Ö. Ateş, E.U. Ulugergerli, T. Bekler, Y.L. Ekinci, A. Demirci, E. Şengül, Ş. Elbek, E. Gündoğdu and K. Köse, 2009. Hidden Earthquakes in the Gölcük-Kavaklı, Yenice-Gönen and Troy Faults. ATAG-13, Sayfa 48, Çanakkale, Türkiye. 2009
17  Demirtaş, Z., ve Özden, S., 2008, Ula-Ören Fayının kinematiği ve depremselliği ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 57-58, Akçakoca, Türkiye. (Poster Sunum). 2008
18  Özden, S., Bekler, T., Tutkun, S. Z., Kürçer, A., Ateş, Ö., Bekler, F., Kalafat, D., Gündoğdu, E., Bircan, F., Çınar, S., Çağlayan, Ö., Gürgen, M., İşler, H., Yalçınöz, A., 2008, Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 48-49, Akçakoca, Türkiye. (Sözlü Sunum). 2008
19  Çınar, S., Tutkun, S. Z., Ateş, Ö., Kapan-Yeşilyurt, S., Özden, S., 2008, Ganos Fayının kinematiği ve yeni bulgular ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 53-54, Akçakoca, Türkiye. (Poster Sunum). 2008
20  Özden, S., Bekler, T., Tutkun, S. Z., Kürçer, A., Ateş, Ö., Bekler, F., Kalafat, D., Gündoğdu, E., Bircan, F., Çınar, S., Çağlayan, Ö., Gürgen, M., İşler, H., Yalçınöz, A., 2008, Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 48-49, Akçakoca, Türkiye. (Sözlü Sunum). 2008
21  Yılmaz H., Over S., Özden S., 2007, Doğu Anadolu Fay Zonunun Türkoğlu (Maraş) ile Çelikhan (Adıyaman) arasında kalan kesiminin deformasyon biçimi ve kinematiği, DAF Sempozyumu, Bildiriler Kitapçığı, Sayfa , Diyarbakır (Sözlü Sunum). 2007
22  Kavak, K. Ş., Tatar, O., Özden, S., 2006, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) Taşova-Niksar kesiminin aktif ve pasif uzaktan algılama görüntüleriyle incelenmesi. I. Uzaktan Algılama-CBS Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 9 / 14, ITU, İstanbul (Sözlü Sunum). 2006
23  Özden, S., Kürçer, A., Tutkun, S. Z., Bekler, T., 2006, 20 Ekim 2006 Kuş Gölü (Manyas) Depremi, ilk bulgular, KB Türkiye. ATAG-10, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 123-124, İzmir, Türkiye. (Sözlü Sunum). 2006
24  Kürçer, A., ,Tutkun, S. Z., Pavlides, S., Chatzipetros, A., Ateş, Ö., Özden, S., 2006, Ulugergerli, E., Gündoğdu, Y., Bekler, T., Syrides, G., Vouvalidis, K., Valkaniotis, S., Zervopoulou, A., Şengül, E., Ekinci, Y. L.,Köse K., Demirci, A. ve Elbek, Ş., Troia Fayı’nın Morfotektonik Özellikleri ve Paleosismolojik Ön Çalışmalar, KB Türkiye. ATAG-10, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 60-62, İzmir, Türkiye. (Sözlü Sunum). 2006
25  Kavak, K. Ş., Özden, S., Över, S., Kılıç, R., 2006, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Taşova (Amasya) Civarındaki Morfotektonik Yapılarının ERS-2 Radar Görüntüleriyle Belirlenmesi. ATAG-10, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 103, İzmir, Türkiye. (Poster Sunum). 2006
26  Özden, S., Kürçer, A., Ateş, Ö., Tutkun, S. Z., 2006, Kuzey Anadolu Fayının güney kolu üzerinde yeralan Yenice-Gönen Fayı ve yakın civarındaki Geç Senozoyik yaşlı gerilme durumları. ATAG-10, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 108-110, İzmir, Türkiye. (Poster Sunum). 2006
27  Özden, S., Över, S., Kavak, K. Ş., İnal Dündar, Ş. S., 2006, Kuzey Anadolu Fayının Bolu ovası ve yakın civarındaki Geç Senozoyik yaşlı gerilme durumları. ATAG-10, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 66-67, İzmir, Türkiye. (Sözlü Sunum). 2006
28  Kavak, K., Özden, S., Dündar, S., Over, S., 2005, Yeniçağa (Bolu) yöresinde Kuzey Anadolu fay zonunun (KAFZ) ERS-2 SAR ve Landsat TM Görüntüleriyle incelenmesi. İTÜ Türkiye Kuvaterner Sempozyumu,Makaleler Kitapçığı, sayfa 161, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum). 2005
29  Kavak, K. Ş., Özden, S., ve Över, S., 2004, Amik havzası (GD Türkiye) bir üçlü kavşak noktası olabilir mi? SPOT XS görüntüleri ve sismik verilerle bir yaklaşım 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Sayfa 37, Türkiye (Sözlü Sunum). 2004
30  Över, S., Özden, S., Ünlügenç, U., Yılmaz, H., 2003, Antakya, Adana ve Kahramanmaraş arasında kalan bölgede etkin gerilme durumları. Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı, sayfa 1-2, Türkiye (Sözlü Sunum). 2003
31  Kangal, O., ve Özden, S., 2002, Sivas Havzası Alt Miyosen Jipslerinin Sedimantolojisi, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Sayfa 135-136, Türkiye (Poster sunumu). 2002
32  Özden, S., Kavak, K.Ş., Koçbulut, F., Över, S., ve Temiz, H., 2002, 3 Şubat 2002 Çay (Afyon) depremleri. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Sayfa 218-219, Türkiye (Poster sunum). 2002
33  Özden, S., Över, S., ve Ünlügenç, U.C., 2001, Kuzey Anadolu Fay Zonunun Niksar Havzası ve Civarındaki Etkin Gerilme Durumları. ATAG-5, Bildiri Özleri Kitapçığı, Sayfa 31, Ankara, Türkiye. (Sözlü Sunum). 2001
34  Över, S., Pınar, A., Özden, S., ve Kalafat, D., 2001, 1 Ekim 1995 Dinar depreminin (Mw=6.2) Kaynak bölgesindeki iki minör segmentin parametreleri : Öncü şok-ana şok etkileşimi ve sismo-tektonik sonuçları. Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı Bildiri Özleri kitapçığı, sayfa 24-26, Ankara, Türkiye. (Sözlü sunum). 2001
35  Över, S., Özden, S., ve Ünlügenç, U.C., 2001, Adana ve Osmaniye arasında kalan bölgede etkin gerilme durumları. Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı Bildiri Özleri kitapçığı, sayfa 18-20, Ankara, Türkiye. (Sözlü sunum). 2001
36  Özden, S., Tutkun, S.Z., Tatar, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Doğan, B., ve Tüvar, O., 2000, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yüzey kırığı, atım dağılımları ve bölgesel tektonik anlamı. ATAG-4, Bildiri Özleri Kitapçığı, sayfa 19, Eskişehir, Türkiye (Sözlü sunum). 2000
37  Özden, S., Tatar, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Tutkun, S.Z., Doğan, B., ve Tüvar, O., 2000, 12 Kasım 1999 Düzce depremi yüzey kırığı ve atım dağılımı. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Türkiye (Sözlü sunum). 1999
38  Tutkun, S.Z., Kavak, K., Özden, S., Tatar, O., ve Doğan, B., 1999, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi yüzey kırığı ve bölgesel neotektonik önemi. ATAG-3, Bildiri Özleri Kitapçığı, sayfa 13, Sivas, Türkiye (Sözlü sunum). 1999
39  Alpaslan, M., Özden, S. ve Guezou, J.C., 1997, Porfiroklast sistemleri ve makaslama durumunun belirlenmesinde kullanımı. Ç.Ü. Jeoloji Müh. Eği. 20. yılı Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitapçığı, 120-121, Adana. 1997
40  Özden, S., ve Alpaslan, M., 1996, Kurtlapa-Çeltek (Sivas Kuzeyi) arasında ofiyolitli karışık içerisinde yeralan farklı diyabazların birlikteliği. IX. Müh. Semp., Süleyman Demirel Üniv., Sy:153, Isparta, Türkiye (Sözlü sunum). 1996
41  Özden, S., 1993, Sivas Tersiyer havzası kuzey kenarı (Çeltek köyü-Çavuşdağı arası) kayaçlarının stratigrafik ve tektonik özellikleri. Sivas Baseni Oturumu, 26 Kasım 1993. C.Ü. Jeoloji Müh. Böl. Sivas (Sözlü sunum). 1993

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Bindirme Sistemleri 02.2011<>02.2013
2  Fay Toplulukların Kinematik Analizi 02.2011<>02.2013
3  Jeolojik Haritalama Teknikleri ve Uygulaması 02.2011<>02.2013
4  Dengelenmiş Enine Kesitler 09.2010<>12.2012
5  Üçlü Kavşak Noktaları 09.2010<>12.2012
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Deprem Bilinci 01.2011<>01.2013
2  Doğal Afetler 01.2011<>01.2013
3  Saha Jeolojisi 01.2011<>01.2013
4  Jeolojik Harita Alımı 01.2011<>01.2013
5  Bitirme Ödevi I 01.2011<>01.2013
6  Bitirme Ödevi II 01.2011<>01.2013
7  Fiziksel Jeoloji 01.2011<>01.2013
Tamamlanan doktora tezi yönetimi 
1  Simav Fayının Sismotektoniği ve Sismolojisi 09.2008<>01.2013
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Çanakkale Kenti Konut Alanlarında Jeolojik Altyapı ve Çevre Kalitesi 09.2010<>06.2012
2  Kütahya Fayı'nın Kinematik Özellikleri 09.2010<>06.2012
3  Gediz (Kütahya) ve Çevresinin Genel Jeolojik Özellikleri 09.2010<>06.2012
4  Uluabat Fayı'nın Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama Yöntemiyle İncelenmesi 02.2008<>02.2010
5  Eskişehir fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama yöntemleriyle incelemesi 09.2007<>06.2009
6  Yeniçağa (Bolu) civarında Kuzey Anadolu Fay Zonunun kinematiği, depremselliği ve uzaktan algılama yöntemleri ile incelemesi 09.2002<>12.2004
Devam eden doktora tezi yönetimi 
1  Simav Fayının Jeodinamik Evrim Modeli 09.2009<> ---
Devam eden yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Çavdarhisar (Kütahya) ve Yakın Civarının geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları ve Aktif Tektonik Özellikleri 09.2011<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Özden, S., Gündoğdu, E., (2010-2012) Simav Fayının jeodinamik evrimi. BAP Projesi (Proje No: 2010-169). 
Destekleyen Kuruluş :BAP 
2010<>2012
2 
Proje Adı :Özden, S. ve Can, L., (2010-2011) Gediz ve çevresinin genel jeolojik özellikleri. BAP Projesi (Proje No: 2010-169). 
2010<>2011
3 
Proje Adı :Özden, S., Bekler, T., Tutkun, S.Z., Kalafat, D., Komut, T., Karaca, Ö., (2009-2012) Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet-Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik Ve Sismotektonik Özellik. 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2009<>2012
4 
Proje Adı :Özden, S., Tutkun, S.Z., Çınar, S., (2009-2010) Ganos Fayının Neotektonik Özellikleri (Gaziköy-Saros Körfezi) BAP Projesi (Proje No: 2009-67).  
2009<>2010
5 
Proje Adı :Özden S., ve Bircan, T., (2008-2010) Uluabat fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama yöntemleriyle incelemesi, BAP Projesi (Proje No: 2008-66). 
2008<>2010
6 
Proje Adı : Ozden S., ve Gündoğdu, E., Eskişehir fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama yöntemleriyle incelemesi, BAP Projesi (Proje No: 2007-45) 
Destekleyen Kuruluş :COMU BAP 
2007<> ---
7 
Proje Adı :Ozden S., Over S., Kavak K., Dündar, S., Kılıç, R., (2003-2005) Kuzey Anadolu Fay Zonunun Doğu (Taşova-Koyulhisar arası) ve Batı Segmentlerinin (Gerede-Dokurcun arası) Orta Segmentle Birleşim Noktalar 
2003<>2006
8 
Proje Adı :Özden, S. ve Över, S., (1999-2001) Kuzey Anadolu Fay Zonunun (KAFZ) Erbaa ile Reşadiye arasında kalan kesiminde Neotektonik dönemden günümüze gerilme durumları, C.Ü. Araştırma fonu projesi, (Proje no: 
1999<>2001
9 
Proje Adı :Özden, S., Öztürk, A., (1993-1998) Sivas havzası kuzeyinde İzmir-Ankara kenet kuşağının tektonostratigrafisi ve deformasyon biçimi (Sivas-KD Anadolu), konulu Doktora Tez Projesi, Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK& 
1993<>1998
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Uysal, A., Özden, S., Karaca, Ö., Sezen, F., (2009-2010) Konut Alanlarında Jeolojik Altyapı ve Çevresel Kalitesi: Çanakkale Kenti Örneği BAP Projesi (Proje No: 2009-55).  
Destekleyen Kuruluş :BAP 
2009<>2010
2 
Proje Adı :Tutkun, S.Z., Özden, S., Ateş, Ö., (2009-2010) Sarıköy-İnova ve Edincik Fayları’nın Neotektonik Özellikleri ve Kinematiği. BAP Projesi (Proje No: 2009-68). 
Destekleyen Kuruluş :BAP 
2009<>2010
3 
Proje Adı :Erdem Özgen N., Sirel, E., Mayda, S., Varol, B., Karadenizli, L., Özden, S., Kangal, Ö., Akkiraz, S., (2009-2011) Sivas Havzasının Oligo-Miyosen Dönemi Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Havza Gelisimi 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2009<> ---
4 
Proje Adı :Karaca, Ö., Özden S., Avcıoğlu, M., Ateş, Ö., (2008-2010) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi, BAP Projesi (Proje No: 2008-55). 
Destekleyen Kuruluş :BAP 
2008<>2010
5 
Proje Adı :. Över, S., Özden, S., Ünlügenç, U. C., Pınar, A., Yılmaz, H., Kamacı, Z., (2008-2011) Fethiye Körfezi ile Antalya Körfezi Arasında Kalan Bölgenin Miyosen Sonrası Kinematiği, Depremselliği ve Sismotek 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2008<>2011
6 
Proje Adı :Tutkun, S. Z., Özden, S., Kürçer, A., Ateş, Ö., Ulugergerli, E., Ekinci, Y. L., Gündoğdu, E., (2007-2010) Troia fayının paleosismolojisi. GSRT-TÜBİTAK projesi. (Proje No: 105Y360). 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2007<>2010
7 
Proje Adı :Yılmaz H., Over S., Özden S., (2003-2005) Doğu Anadolu Fay Zonunun Türkoğlu (Maraş) ile Çelikhan (Adıyaman) arasında kalan kesiminin deformasyon biçimi ve kinematiği, CÜBAP (Proje No: M-233). 
Destekleyen Kuruluş :C.Ü. 
2003<>2005
8 
Proje Adı :Kangal, Ö., Poisson, A., Temiz, H., Özden, S., Karadeniz, L., Varol, B., Sirel, E., (2002-2004) Sivas Havzası Eosen Paleocoğrasyası, TÜBİTAK Projesi, (Proje No: YDABAG-101Y039).  
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2003<>2006
9 
Proje Adı :Boztuğ D., Ulusoy, U., Yeğingil, Z., Otlu, N., Özden, S., Kavak, K., Tatar, S., Ekici, T., Güney, Ö., Türksever, E., (2003-2005) Orta ve Batı Anadolu’daki bazı granitoyidlerin U/Pb, Rb/Sr, K-Ar, 
Destekleyen Kuruluş :C.Ü. BAP 
2003<>2005
10 
Proje Adı :Kangal, Ö., Poisson, A., Temiz, H., Özden, S., Karadeniz, L., Varol, B., Sirel, E., (2002-2004) Sivas Havzası Eosen Paleocoğrasyası, TÜBİTAK Projesi, (Proje No: YDABAG-101Y039).  
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2002<>2004
11 
Proje Adı :Över, S., Özden, S., Yılmaz, H., Ünlügenç, U. C., (2001-2003) Adana ile Maraş arasında kalan bölgenin Miyosen sonrası Kinematiği ve Depremselliği, TÜBİTAK Projesi, (Proje No: YDABÇAG-100Y095), 150 say 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2001<>2003
12 
Proje Adı :Över, S. ve Özden, S., (1999-2001) Adana ve Osmaniye arasında kalan bölgenin Miyosen sonrası kinematiği ve depremselliği, C.Ü. Araştırma fonu projesi, (Proje no: M-153), 36 sayfa. 
Destekleyen Kuruluş :C.Ü. BAP 
1999<>2001
13 
Proje Adı :Özden, S. ve Över, S., (1999-2001) Kuzey Anadolu Fay Zonunun (KAFZ) Erbaa ile Reşadiye arasında kalan kesiminde Neotektonik dönemden günümüze gerilme durumları, C.Ü. Araştırma fonu projesi, (Proje no: 
Destekleyen Kuruluş :C.Ü. BAP 
1999<>2001
14 
Proje Adı :Temiz, H. ve Özden, S., (1998-2000) İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağı Artova (Tokat) kesiminin Plio-Kuvaterner’deki tektonik deformasyon biçimi ve kinematiği, C.Ü. Araştırma fonu projesi, (Proj 
Destekleyen Kuruluş :C.Ü. BAP 
1998<>2000
15 
Proje Adı :Över, S., Özden, S., Ünlügenç, U., (1997-1999) Hatay (triple junction-üçlü eklem) Bölgesinin Kinematiği ve Depremselliği, C.Ü. Araştırma fonu projesi, (Proje no: M-121), 35 sayfa.  
Destekleyen Kuruluş :C.Ü. BAP 
1997<>1999

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  CNRS FRANSA DOKTORA BURSU-Paris-Sud Üniversitesi 1994-1998 yılları arasında. 1994

 "ISI Web of Science" Atıflar
"ISI Web of Science" da taranan toplam atıf sayınız  68

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]