Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : YAVUZ Şevket
Akademik Unvanı : Prof. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Denizli    /    23.04.1970
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2180018-1519
 Faks : (286)2180538
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi, Terzioğlu Yerleşkesi
17100 Çanakkale
 E-posta 1 : shyavuz@yahoo.com
 E-posta 2 : shyavuz@unix.temple.edu
 Web : ilahiyat.comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : İlahiyat Fakültesi
 Bölüm : İlahiyat

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Marmara Üniversitesi 
Akademik Birim  : İlâhiyat Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : İlâhiyat 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1991 
 YÜKSEK LİSANS
Üniversite  : Temple University 
Enstitü  : Religion Department 
Tez Konusu  : Dinler Tarihi (Hıristiyanlık, Çin ve Japon Buddizmi), Din Felsefesi, Tarih Metodolojisi  
Tez Başlığı  : 1.Dichatomies and Pessimist Outlook in the Zwinglian Reformist Panorama; 2.Dhyâna in the Land of Amitâbha; 3. Is God Dead or Alive? Actus Purus and Being Itself in the Aquinas’ Philosophical System; 4. Free Will and Consciousness in the Augustinian Thought System 
Ülke  : Amerika Birleşik Devletleri 
Mezuniyet Yılı  : 1996 
Üniversite  : Marmara Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : İslâm Tarihi 
Tez Başlığı  : Memlûk Devleti'nin Kuruluşu (1250-1260) 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 0000 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Temple University 
Enstitü  : Religion Department 
Tez Konusu : Dinler Tarihi, Medeniyet Tarihi, Antropoloji
Tez Başlığı  : "The Construction of the 'Other' in Late Byzantium and During the Construction Period of the Ottoman State" 
Ülke  : Amerika Birleşik Devletleri 
Mezuniyet Yılı  : 2002 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  Arapça İleri
2  İngilizce Gelişmiş
3  Almanca Orta
4  Fransızca Orta
5  Yunanca Orta
6  Farsça Başlangıç
7  İbranice Başlangıç

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2008
2  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2003
3  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2002
4  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1993

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi Dekan Yard. 05.2009<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi-İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı 01.2009<>07.2009
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi-Felsefe ve Din Bilimleri-Dinler Tarihi Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 11.2008<> ---

 Görev Yaptığı Birimler
1  İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (İ.Ö.)

 Uzmanlık Alanları
1  Dinler Tarihi
2  Post/modern Felsefe ve Epistême
3  İslam Tarihi ve Medeniyeti
4  Din Antropolojisi
5  Mukayeseli Dinî Düşünce
6  Bizans Felsefesi ve Teolojisi
7  Amerikan Dinleri
8  Çin ve Japon Dinleri
9  Çevre, Din ve İdeoloji: İmkan, Sınırlılıklar ve Kodlar
10  Halk Bilimi ve Halk İnançları

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  ÇOMÜ-İlahiyat Fakültesi-Burs Komisyonu-Başkan 09.2009<> ---
2  ÇOMÜ-İlahiyat Fakültesi-Farabi Değişim Programı-Komisyon Başkanı 09.2009<> ---
3  ÇOMÜ-İlahiyat Fakültesi-Eğitim Komisyonu-Başkan 09.2009<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  International Association for the History of Religions 01.2005<> ---
2  Türkiye Dinler Tarihi Derneği /Turkish Association of the History of Religions 01.2005<> ---
3  The American Academy of Religion 01.2000<>01.2002
4  The National Conference of Christians and Jews 04.1997<>11.2001

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki uluslararası ödülleri 
1  Grand for Dissertations and Completion Award, Temple University 2001

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  “Religion As Eidetic Form and Phenomenal Entity in the Mawlânâ's Thought System,” Euro Agenda / Avrupa Günlüğü, 10, 125-149 (2007). 2007
2  “İbrahimî Dinlerdeki Göç ve Yolculuk Fenomeni: Yeniden Doğuşun Öteki Adı: Galut (“Sürgün”), Exaltation (“İsa'nın Yükseltilişi”) ve Hicret”, Euro Agenda / Avrupa Günlüğü,10, 87- (2007). 2007
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  "New Approaches in Religious Education in the Process of Globalization: The Bunch Model, or the Technique of Phenomenological Reading", Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 2009
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  “Modern Öncesi Âlemden Post/Modern Bir Köye Evrilişte Kutsal'ın Arkeolojisine Yeniden Bakış,” Milel ve Nihal Dinler Tarihi Dergisi, 4, no: 1 (Mayıs-Ağustos 2007), 83-136. 2007
2  “Reformation Revisited: Zwingli and His Protestant Reconstruction of State & Church Equilibrium Through Sola Scrıptura (“Only Scrıpture”)”, Milel ve Nihal Dinler Tarihi Dergisi, 8 (Eylül-Aralık 2007). 2007
3  Dinler ve Tarih Bağlamında Küreselleş/tir/me: Din Bir “Bağ” mı, Yoksa Bir “Meta” mı? İslamî Araştırmalar, (2007). 2007
4  “Takdirden Tahayyüle: Dinin Kadastrolaşması ve Varlığın Ötekileştirilmesi Bağlamında Oksidentalizmi Yeniden Düşünmek”, Marife 6 sayı: 3 (Kış-2006), 107-122. 2006
5  “İslâm'ın Ötekileştirmeye Meydan Okuması veya "Ontolojik Öteki"den "Vasıfsal Öteki"ne İntikalin Macerası,” Marife 6 sayı: 3 (Kış-2006), 135-156. 2006
6  “Mesajın İletilmesi mi, Mesaj ile Dönüştürüp Güce Eklemlen(dir)me mi?—Misyonerlik ve Tebliğin Kaynak, Alan ve Metod Açısından Çözümlenmesi” İslâmiyât, 8, sayı 1, 81-100, (2005). 2005
7  “Küreselleşme Sürecinde Misyonerliğe Düşen Rolün Yeniden İnşası ve Çanakkale Örneği”, Dinler Tarihi Araştırmaları, V, 269-280 (2005) 2005
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  “Değerle/ştir/menin Değerle/ndiril/mesi ve Devamlılığı: Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Değerlendirmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, İstanbul, 2, sayı 7-8, 207-230 (2004). 2004

 Sanat Dallarında Üretim
  Yıl 
Uluslararası sergiler, festivallere katılım, icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları 
1  Studienkolleg zu Berlin-Projektpräsentation 2004

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  "From Interreligious Dialogue to Intercivilizational Relations:
Is It An “Alternative to The Clash of Civilizations”, The Roman Curia (Uluslararası), Eberhard Karls Universitât, Tübingen, Apostolic Signature, Rome.
2009
2  “Mehmet Akif’te Tarih ve Manayı Geçitte İnşa Etmek veya Zamanı ve Kutsalı Asım’ın Neslinde Yeniden Okumak”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 19-22 Kasım, 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. 2008
3  "Dinin Otantikliği-Sekülerizm ve Dinî Canlanmanın Öz/Eleştirisi", TÜDTAD - IAHR Özel Konferansı: Sekülerleşme ve Dini Canlanma, 9-11 Ekim 2007, TÜDTAD (Türkiye Dinler Tarihi Derneği) – IAHR, Ankara. 2007
4  “Turning From Doom-Laden Soothsayings to Mutual Communication and Wisdom (Ta'aruf)”, Peaceful Coexistence: Theoretical Insights and Some Practical Perspectives, 23-5 Kasım 2007 Erasmus University, Rotterdam, Hollanda. 2007
5  “Kahramanlık Arketipinin İslam’da İnşası veya Hz. Ali’nin Müslüman Kolektif Tasavvurunda Oluşumu”, Hz. Ali Sempozyumu, Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi, 24-5 Ekim 2007, İzmir. 2007
6  Religion in Eidetic and Phenomenal Forms in Mawlânâ Jalâl al-Dîn al-Rûmî”, International Symposium on Mawlânâ in Thought and Art, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, 209-230, 2006. 2006
7  Plethon’un Düşünce Sistemi veya ‘Süleyman Mabedi’ni Atina’da İnşâ Etme”, İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa Uluslar arası Sempozyumu-İSAM, İstanbul, 397-410, 2006. 2006
8  “(Din Fenomeninin ve Dinlerin Sunumunda) Yeni Bir Anlam, Anlayış ve Anlamlandırma (Epistême / ‘İrfân) Denemesi, II. Uluslar arası Dinî Yayınlar Kongresi, Diyanet İşler Bşk. Yayınları, Ankara, 391-405, 2005. 2005
9  Genealogy, Nature, Scope and Continuity of Axiology: Religio-Social ‘Modalities” of Values and their Continuity”, Values and Education / Değerler ve Eğitimi: Uluslar arası Sempozyum, İstanbul, 119-21, 2004.
İlgili Link
2004
10  The Reconstruction of the “Other” in Muslim Existence in Light of the Textual and Archetypal Paradigms”, The Hermeneutics of Border: Canon and Community in Judaism, Christianity, and Islam, International Summer Academy, Berlin, 147-150. 2003.
İlgili Link
2003
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  “Küreselleşme Sürecinde Dinler ve Toplum”, Beraber Yaşama Kültürü Sempozyumu, Şubat-2008, Plovdiv, Bulgaristan. 2008
2  İslam'ın Tarihe Sosyal Olanla Geri Dönüşü ya da Ahîliğin Türk Potasında Form Alışı", Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları Uluslararası Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Isparta (31 Mayıs- 1 Haziran). 2007
3  “Batı/Doğu'ya Karşı mı?: İbrahimî Dinlerdeki “Öteki” ve “Ben” Tasavvurları, Yaz Akademisi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Osnabrueck University, 23 Temmuz-1 Ağustos, 2006. 2006
4  The Sacred Canopy: Text, Epistême and Ciphering ‘Otherized’ Existence, International Association for the History of Religions (IAHR), Tokyo, Japonya. 157-8; 318-9, 2005. 2005
5  Nicaea: A Protomodel City in Transformation from Hellenic Christianity to Turkish Islam”, International Sypmosium on Nicaea / İznik, Sakarya University & Munic. of İznik, İznik, 2005 2005
6  “The Deconstruction of the “Otherized” Phantasms or “Othering” Phenomena”, 19th Middle East History and Theory Conference, Chicago (web page). 2004.
İlgili Link
2004
7  “‘Cosmisizing’ the Mongols with the “Grace” reproduced by Power-Knowledge Interaction”, Archetypes of Liminality: Cultural Patterns of Apostasy, Heresy, and Conversion in the Monotheistic Milieu, Berlin (web page: www.wiko-berlin.de) , 2004. 2004
8  “Kaynak, Alan ve Metot Açısından Misyonerlik ve Tebliğ Faaliyetlerinin Epistêmik Çözümlemesi”, Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu Işığında İslâm’ın Güncel Sunumu-Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara. 2003 2003
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  "Relationship between Religious and Human Rights
Attitudes among Senior High School Students: Turkish Case", İnsan Hakları ve Din Sempozyumu (Ulusal), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye;
2009
2  "İbrahimî Dinlerde İnsan Haklarının Hermenötiği: Ahit, Aslî
Günah ve Teslimiyet Bağlamında Hak ve Hürriyet", İnsan Hakları ve Din Sempozyumu (Ulusal), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye;
2009
3  “Post/Modern Bir Köyde Dinî Olanın Açılım İmkânı, Stratejileri ve Dili”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu: Din Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği, 03- 04 Kasım 2007, Kızılcahamam, Ankara. 2007
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  “Çocuklarımızdan Ödünç Aldığımız Bir Emaneti Koruma Bilincini İnşaya Doğru…”, Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇEVSAM, 5-6 Haziran, 2008, Çanakkale. 2008
2  “Türklerde Madde ve Manâ Temizlik İlkelerini Burkan Metinlerinde Aramak”, Türk Kültüründe Temizlik Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı, 21-22 Kasım 2007, İstanbul. 2007
3  İslâm’ın Ötekileştirmeye Meydan Okuması veya ‘Ontolojik Öteki”den ‘Vasıfsal Öteki”ne İntikalin Macerası”, Kur'ân ve Diğer Dinler Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Meram-Konya, 2006 2006
4  “İbrahimî Dinlerdeki Göç ve Yolculuk Fenomeni”, I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bir Metafor olarak Yol ve Yolculuk-Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 2004 2004

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtdışında yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : The Construction of the “Other” in Late Byzantium and During the Construction Period of the Ottoman State, UMI Company Inc., Michigan , 2002 
Yayın Evi : UMI Company 
2002 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Post/Modern Bir Dünyada Varolmak ve Geleneğin Direnci: Amişler, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007.  
Yayın Evi : Ensar 
2007 
2 
Kitap Adı : Yeni Muhafazakarlık/Neo-Con'larda Din ve Öteki, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007.  
Yayın Evi : Ensar 
2007 
Alanında yurtdışında yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : The World Empires ed. by Cynthia C. Northrup 
Bölüm/Ünite Adı : “The Ayyubids” 
Yayın Evi : University of Texas at Arlington, Texas 
2007 
2 
Kitap Adı : Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy 
Bölüm/Ünite Adı : “Abu Nasr al-Farabi” ed. by Oliver Leaman 
Yayın Evi : Thoemmes Continuum, London-New York 
2006 
3 
Kitap Adı : Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy ed. by Oliver Leaman 
Bölüm/Ünite Adı : "Abu Hamid al-Ghazali" 
Yayın Evi : Thoemmes Continuum London-New York 
2006 
4 
Kitap Adı : Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy ed. by Oliver Leaman 
Bölüm/Ünite Adı : “‘Abd al-Qahir al-Jurjani”  
Yayın Evi : Thoemmes Continuum, London-New York 
2006 
5 
Kitap Adı : Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy ed. by Oliver Leaman 
Bölüm/Ünite Adı : “Shah Wali Allah (Qutb al-Din Ahmad al-Rahim)” 
Yayın Evi : Thoemmes Continuum, London-New York 
2006 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Dünya Dinleri, ed. Şinasi Gündüz 
Bölüm/Ünite Adı : “Günümüzdeki Budist Mezhepleri” 
Yayın Evi : Diyanet İşleri Bşk. 
2007 
2 
Kitap Adı : Dünya Dinleri, ed. Şinasi Gündüz 
Bölüm/Ünite Adı : “Pentekostalizm” 
Yayın Evi : Diyanet İşleri Bşk. 
2007 

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük 
1  American Journal of Islamic Social Sciences 01.2007<> ---
Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük 
1  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 05.2009<> ---

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Hıristiyan Ahlakı: Temelleri, Doğası ve Tarihi Yansımaları 09.2009<> ---
2  Kutsala ve Dinlere Hermönetik ve Fenomenolojik Yaklaşım 02.2009<> ---
3  Japon Buddizmine Giriş 02.2008<> ---
4  Küreselleşme ve Postmodernité Bağlamında Dinler: Tarihi ve Teolojik Perspektif 09.2007<> ---
5  Tarih, Din ve Mitoloji: Metot ve Metodoloji 09.2007<> ---
6  Hıristiyanlık ve Ortodoks Hıristiyanlığı: Tarihî, Teolojik, Etik ve Estetik Boyutlar 01.2007<> ---
7  Dinler Tarihi'nin Metodolojik Temelleri 09.2005<>06.2007
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Çevre Sorunları 02.2009<> ---
2  Mukayeseli Halk İnançları 09.2008<> ---
3  Çevre ve Din 02.2008<> ---
4  Halk Bilimi I-II 09.2007<> ---
5  İslâm Tarihi I-II-III 09.2007<> ---
6  Bitirme Tezi I-II 09.2007<> ---
7  İslam Medeniyeti Tarihi 02.2007<> ---
8  Dinlerarası Diyalog 02.2007<> ---
9  Dinler Tarihi I-II 09.2005<>06.2007
Devam eden yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Akın, Veli. “Küreselleşme Sürecinde Ekümenik Patrikliğin İnşası ”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 09.2006<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Jewish and Islamic Hermeneutics as Cultural Critique 
Destekleyen Kuruluş :Wissenschaftskolleg zu Berlin 
2003<>2004
2 
Proje Adı :The Hermeneutics of Border: Canon and Community in Judaism, Christianity, and Islam 
Destekleyen Kuruluş :Volkswagen Foundation 
2003<>2003
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :"Kutsal, Tarih ve Değişim: Çanakkale Örneği" 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
2007<> ---

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Dünya Üniversiteler Kongresi
* Tema Başkanlığı
2008
2  Osnabrück Üniversitesi ve ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Yaz Akademisi, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Temmuz 2006, Çanakkale. 2006
3  Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Uluslararası Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 26-Mayıs 2006, Çanakkale. 2006
4  The Hermeneutics of Border, Berlin, Almanya 2003
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Türk Dünyasında Misyonerlik Faaliyetleri, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15–17 Nisan 2005, Çanakkale. 2005
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  "Roma'ya Çıkan İki Yol: Pompei'den Vatikan'a Tarihsel ve Teolojik Yolculuk", Terzioğlu Konferans Salonu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye; (Seminer) 2009
2  "İhtiyaçlar, Duygu ve Sorumluluklar Bağlamında Anne-Baba İle Çocuk Arasında Dinî Alanın İletişimi: Metodoloji ve Metotlar", Evin Okula Yaklaşımı ve Değişen Ana-Baba Rolleri Projesi, Çanakkale İHL 2009
3  “Çağdaş Japon Budizmini Okumak”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Seminerleri (Nisan 2009) 2009
4  “Yeni Dini Hareketler ve Ontik Din”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Seminerleri (Şubat 2009) 2009
5  "Post/modern Bir Köyde Geleneğin Amaç Değerler ile Varlık Mücadelesi: Ahîlik Kültürü ve Küresel Girişim İmkânları", Ahilik Haftası Etkinlikleri Çanakkale-TON TV (Ekim, 2009) 2009
6  “Batı Dinleri ve Avrupa’da Din”, LLP/Erasmus Oryantasyon Programı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Aralık 2007; 2007
7  “Bireylerin Turizminden Medeniyetlerin Diyaloğuna”, Ülkemizde İnanç Turizmi, Çanakkale Valiliği Profesyonel Turist Rehberliği Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Semineri, Kasım 2006; 2006
8  Medeniyetler Diyalogu ve Birlikte Yaşama Uluslararası Semp., 21-24 Haziran, 2006 (Kırgızistan-Kazakistan) 2006
9  “Eliade and Eurocentrism in the History of Religions: The Myth of Eternal Return and End of Religious Excellence with Western Religions”, the Department of Religion, Temple University, Phi 2000
10  “Eliade and Religious Positivism: Evolution of Religions or the ‘Primate Prophets’ of Mythological Wonderland”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pen 2000
11  “Pragmatic Exigencies and Sources of Religious Degeneration”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 2000. 2000
12  “Michel Foucault and the Genealogies of History”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1999. 1999
13  “A Host Lost: Foucault and the Disappearance of the Subject”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1999. 1999
14  “Otherness in Islamic History”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1998. 1998
15  “Islamic Historical Methodology in Comparison with Post-Enlightenment Historical Methodologies”, Department of History, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1998. 1998
16  “The Juridical Structure of the Millets under the Millet System”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1998. 1998
17  “Plêthon: the Last Prophet of the Hellenes and the Construction of ‘Solomon’s Temple’ in Athens”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvani 1998
18  “Paradigmatic Reorientation in Late Byzantium: The Theological Anthropology of Palamas (d. 1359) and Palamite Theology, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania 1998
19  “Religious Humanism Challenges Secular Humanism: Saint Gregory Palamas vs. Barlaam the Calabrian” , the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1998. 1998
20  “Comparison and Contrast between Unification with God (Wahdat-i Wujûd) and Deification (Theôsis)”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1998. 1998
21  “The Impacts of the Concept of the Ahl al-Dhimmah in Constructing the ‘Other’”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1998. 1998
22  “The Status of the Ahl al-Dhimmah in Islam”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1998. 1998
23  “Comparison and Contrast between the Knowledge of God (ma‘rifatullah of Sûfism) and Participation in God’s Energies (Theôsis of Palamite Theology)”, the Department of Religion, 1998
24  “A Paradoxical Juxtaposition: the Valorization of Nationalisms in the Process of Globalism”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1997. 1997
25  “Postmodernism on the Boundary between Modernism and Fundamentalism”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1997. 1997
26  “Socio-religious Challenges against Modernist Occidentalism” , the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1997. 1997
27  “’Protestantization’ or ‘Discourses on Fundamentalism’ about the Islamic Attitude of ‘Indifferentiation’”, the Department of Religion, Temple University 1997
28  “The Postmodernization of the Islamic Epistême”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1997. 1997
29  “Hermeneutical Analysis of the Hadîth about ‘Stoning for Fornication’” , the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1997. 1997
30  “Thing, Being, and Becoming in Perennial Philosophy”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1997. 1997
31  “The Construction of the ‘Other’: the ‘Rootless Strangers of the Earthly City’ (Augustine) or the Underdeveloped Counties of the Modernist Paradigms (Modernization Theori 1997
32  “From One-Headed Modernist Icon to the Three-Headed Postmodern Idol: The Return of the Dionysian Cults in Neo-Colonial Discourses”, the Department of Religion, Temple University, Philadelp 1997
33  “From Gramsci to Foucault: The Disenchantment of the Elitist Confinements”, the Department of History, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1996. 1996
34  “Class Stratification and the Industry Revolution”, the Department of History, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1996. 1996
35  “Church and State in Protestant Theology with Reference to Luther”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1996. 1996
36  “Faith and Truth in Maximus the Confessor (d. 661 CE) , the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1996. 1996
37  “The Massification of the “Other” / the “Masses” in the Modernist Schemes, the Department of History, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1996. 1996
38  “The Rationalization and Conceptualization of the Neo-Colonial Consciousness and Immanuel Wallerstein’s World System”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pe 1996
39  “The Myth of Globalism and McDonaldization of the Peripheries”, the Department of History, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1996. 1996
40  “From Toynbee to Kennedy: ‘The Survival of the Fittest’ in the Discursive Discourses of the Discoursing Subject”, the Department of History, Temple University, Philadelphia, Pe 1996
41  “Ibn Battûtah: The Epistemic Interregnum in Dâr al-Islâm in the Post-Mongol Era”, the Department of History, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1996. 1996
42  “The Atlantic Slave Trade in the Triangle of Occidental Imperialism”, the Department of History, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1996. 1996
43  “The Industry Revolution and Missionary Activities: From ‘Lazy, Half-Naked Heathens’ to ‘Better Laborers’ and ‘Better Costumers’ , the Department of History, 1996
44  “Hashimî-Umayyad Struggle in the Jâhiliyyah Era”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
45  “Sunyata: The Enchantenment of the Phenomenal World in Buddhism”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
46  “From Mâna to Nirvâna”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
47  “'Seeing One's Self-into-Nature in the Buddhist Philosophy of Hui-neng (d. 713), , the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
48  “Sinification of Buddhism”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
49  “The Wheel of Buddha as a Translogical Way of Life”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
50  “The Concept of Divine in Immanuel Kant: The Supreme Being in the Noumenal World”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
51  “Religious Repression in the Andeans and Inca Cultures”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
52  “Muslim-Christian Cross-Cultural Relations in Early Islam”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
53  “The Challenge of Scriptures: The Bible and the Qur’ân”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
54  “Augustine, Aquinas and the Disenchantment of Slave Consciousness and Morality”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
55  “Predestination and Grace in Augustine and Pelagius”, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD, 1995. 1995
56  “Luther and Ibn Taymiyyah: A Paradigmatic Shift from the One-Headed Glorified Eagle to the Double-Headed Balanced One, the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania 1995
57  Ibn Rushd (Averroes) and the Defense of Philosophy” , the Department of Religion, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, ABD.
1995
58  Diğer etkinlikler için bkz.: http://ilahiyat.comu.edu.tr/akademikyapi/felsefevedinbolumleri/sevketyavuz.htm 1994

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  Doktora Tezi Destekleme Bursu 2001
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı ulusal burs 
1  YÖK Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu, 1994–1999. 1994

 Toplumsal Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon ya da komitelerinde alınan görevler 
1  "Worship and Culture", University of Chicester, UK, 2008
Kamu kurum ve kuruluşlarında alınan görevler ya da katkılar 
1  "İslam'da Ebeveyn ve Çocuklar", Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 2009 2009
2  "Hz. Peygamber ve İnsan", Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 2008 2008
3  "İslam ve Değerler", Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 2007 2007
4  "Hz. Peygamber ve Ailede Rol Modellemesi", Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 2006 2006
5  "İman, İslam ve Ahlâk", Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 2006 2006
Ulusal veya yerel nitelikteki yazılı veya görsel yayın faaliyetleri 
1  Gazete Çanakkale Haftalık Yazıları, 5 hafta, 2009 2009
2  "İslam ve İnsan" Programı; 2007 yılında 8 program. 2007
3  "Çanakkale'de Ramazan", 2005-2006-2007-2008 tarihlerinde 30'dan fazla program. 2005

 Hobi ve İlgi Alanları
  Başlık Açıklama 
1  Hüsn-ü Hat Göz ve gönül yorulduğunda dinginliğe kavuşma imkanı;
2  Spor Vakit buldukça fazla kilolar için...
3  Teknoloji Özellikle bilgisayar teknolojilerini yakından takip etmek sanki zamanı yakalamak için bir vasıta...Her ne kadar technê ile epistême diyalektikleştirilse de...

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  Post-Doktora / Doktora Sonrası Çalışma Wissenschaftskolleg zu Berlin
Konu: Kutsal Kitap Hermenötik Çalışmaları: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam
Tez Başlığı : The Reconstruction of a New Textual Paradigm and Sacred Hermeneutics
Yer: Berlin, Almanya
07.2003<>08.2004

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]