Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : EVİN GENCEL İlke
Akademik Unvanı : Doç. Dr. 
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bayan
 Tel İş 1 : (286)2171303-3563
 Faks : (286)2120751
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 17100 Çanakkale
 E-posta 1 : ilke.evin@gmail.com
 E-posta 2 : ilkegencel@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Akademik Birim  : Eğitim Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Sınıf Öğretmenliği 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1997 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Eğitim ve Öğretim 
Tez Başlığı  : İlköğretim Sosyal Bilgiler Programlarında Ulusal ve Evrensel Değerler 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2001 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Dokuz Eylül Üniversitesi 
Enstitü  : Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Eğitim ve Öğretim
Tez Başlığı  : Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2006 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2014
2  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2008
3  Öğr. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2007
4  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2007
5  Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi 2001
6  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2000

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 09.2014<> ---
2  Çomü-Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araş.Merkezi Müdür Yard. 04.2011<>09.2012

 Görev Yaptığı Birimler
1  Eğitim Fakültesi


 Uzmanlık Alanları
1  Öğretim Tasarımı
2  Öğrenme Stilleri
3  Program Geliştirme
4  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB) Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi 06.2011<> ---
2  Milli Eğitim, Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Üyesi 09.2009<>09.2011
3  Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerini İzleme Komisyonu Başkanı 07.2009<>09.2011
4  Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi 06.2009<>09.2011
5  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 10.2008<>09.2011
6  Çanakkale İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyesi 09.2008<>06.2009
7  Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 08.2008<>09.2011
8  Eğitim Fakültesi Atama Kriter Denetleme Komisyonu Üyeliği 06.2008<>09.2011
9  "Türkiye Okuyor Kampanyası" İl Yürütme Kurulu Üyesi 01.2008<>01.2009

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Farabi Değişim Programı Fakülte Koordinatörü 03.2010<>09.2011
2  Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi Birimi Fakülte Koordinatörü 12.2008<>09.2011

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Başol, G.& Evin Gencel, İ. Reflective Thinking Scale: A Validity and Reliability Study - Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) • Spring • 941-946 (SSCI)
İlgili Link
2013
2  Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Algıları. Eğitim ve Bilim, 38 (170), 237-252. (SSCI) 2013
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Saracaloğlu, A. S., Varol, R.S.& Evin Gencel, İ. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dil öğrenme düzeyi ile bazı duyuşsal ve bilişsel özellikleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (4), 970-998
İlgili Link
2014
2  Evin Gencel, İ.&Özbaşı, D. (2013). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Alanına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi. İlköğretim Online E-Dergi, Cilt 12 (1), 190-201.
İlgili Link
2013
3  Yakın, İ. &Evin Gencel, İ. (2013). The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities: A Survey Study.Mevlana International Journal of Education (MIJE), Vol. 3(4), pp. 108-117, 1 December, 2013
Available online at http://mije.mevlana.edu.tr/
http://dx.doi.org/10.13054/mije.13.54.3.4
İlgili Link
2013
4  Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmenlerin Öğretim Stilleri Tercihleri: Türkiye-ABD Karşılaştırılması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8 Summer 2013, p. 635-648
İlgili Link
2013
5  Saracaloğlu, A.S., Yenice, N. ve Evin Gencel, İ. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. ISSN:1306-3111
e-Journal of New World Sciences Academy
2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:E0012
İlgili Link
2011
6  Evin Gencel, İ. & Köse, A. (2011). Relationship between the prospective science teachers' learning styles, learning
and study strategies and self-efficacy beliefs in science teaching. Journal of Theory and Practice in Education. ISSN: 1304-9496. 2011, 7 (2):311-333.
İlgili Link
2011
7  Saracaloğlu, A.S., Karasakaloğlu, N. ve İlke Evin Gencel (2011). Türkçe öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejileri. ISSN:1306 1311. e-Journal of New World Sciences Academy,Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1C0450 2011
8  Evin Gencel, İlke (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitimin Tutum, Akademik Başarı ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online E-Dergi, Cilt 7, Sayı 2. http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say2.html
İlgili Link
2008
9  Evin Gencel , İlke (2006). Program Geliştirmede Otobiyografik ve Biyografik Metinlerin Kullanımı. Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 24.
İlgili Link
2006
10  Saracaloğlu, A.S., Evin, İlke ve S.R.Varol (2004). İzmir İlinde Çeşitli Kurumlarda Görev Yapan Öğretmenler İle Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2),356-364.
İlgili Link
2004
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Evin Gencel, İ.& Güngör Leushuis, A. (2013). Açık sınıflar eski moda bir yenilik olabilir mi?: ABD'den Bir Örnek. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (2), 435-448
İlgili Link
2013
2  Evin Gencel, İ.&Saracaloğlu, A.S. (2013). An investigation of resistant behaviors of the teacher candidates toward the teaching certificate courses. Cukurova University Faculty of Education Journal, 42 (2), 87-98. 2013
3  Saracaloğlu, A.S., Karasakaloğlu, N. ve İlke Evin Gencel. Türkçe Öğretmenlerinin Özyeterlilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz, 2010, Cilt 9, Sayı 33 (265-283) 2010
4  Evin Gencel, İlke., Saracaloğlu, A.S. Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Sosyal Bilgiler Programının Hedeflerine Erişi Düzeyleri Arasındaki İlişki. Milli Eğitim Dergisi, 38 (183), 330-348.
İlgili Link
2009
5  Evin Gencel, İlke (2009). Yaratıcı drama yönteminin sosyal bilgiler dersi başarısı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri. Çağdaş Eğitim, sayı 360.
İlgili Link
2009
6  Saracaloğlu A.S. ,Yenice N. ,Gencel İ.E. ,Fen Öğretimine Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ,Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı ,17 ,4 ,113-126 ,2009 . 2009
7  Evin Gencel , İlke (2007). Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri III’ü Türkçeye Uyarlama Çalışması. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2), 120-140. 2007
8  İnal,S., Evin , İlke ve A.S. Saracaloğlu.(2005). The Relation Between Students' Attitudes Toward Foreign Language and Foreign Language Achievement. Dil Dergisi : Language Journal, Sayı:130. ss:37-52, Ankara.
İlgili Link
2005
9  Işık, H. ve Evin, İ. (2005). Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerinin Uygulama Okulları ile İlişkileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 21-35. 2005
10  Evin, İlke ve O. Kafadar (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının ve Ders Kitaplarının Ulusal ve Evrensel Değerler Yönünden İçerik Çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 293-302.
İlgili Link
2004
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Evin Gencel, İlke (2008). İlköğretim 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İçin Örnek Yaratıcı Drama Etkinlikleri. İlköğretmen Dergisi, Kasım, Sayı 23, 40-47.
İlgili Link
2008

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Evin Gencel, İ.& Candan Güzel, D. (2014). Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı ve Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi: ÇOMÜ RPD Örneği.ULEAD Annual Congress-ICRE 2014-2nd International Conference of Researsch in Education, April25-27, 2014, İzmir, Turkey. 2014
2  Yakın, İ. &Evin Gencel, İ. (2013).The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities: A Survey Study among CEIT Students. International Computer and Instructional Technologies Symposium. 6-8 June, Erzurum-Turkey.
İlgili Link
2013
3  Evin Gencel, İlke (2011). The level of prospective teachers in terms of lifelong learning competences. III.International Congress of Educational Research "Life-long Learning and Informal Education", 4-7 May, Girne,TRNC. Books of Abstract Presentations, p. 38. 2011
4  Evin Gencel, İlke ve Abdurrahman Köse. Investigation of Science Teacher Candidates'Learning Styles and Self-Efficacy Beliefs 2010
5  Evin Gencel, İ. Reform in the Elementary Education Programs of Turkey during the EU Harmonization Process.The Fifth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, IL, May 20-23, USA. Books of Abstract Presentations, p. 280. 2009
6  Evin Gencel, İlke ve A. Seda Saracaloğlu. Assesment of Resistant Behavior of the Candidate Teachers toward the Teaching Certificate Courses in terms of Different Variables. 1-3 May 2009, Canakkale/Turkey, Books of Abstract Presentations, p. 144. 2009
7  Evin, İlke ve G. Yavuz (2004). The Relationship Between The Post Graduate Students’ Demographic Characteristics, Attitudes Towards Statistics, Research Anxiety and Their Scientific Research Competence. Book of Abstarcts, pages 43-44. 7th Conference of Earli’s Jure “Research:From Theory into Practice”. 5-9 July 2004, Hosted by University of Bahçeşehir, İstanbul. 2004
8  E., İlke ve M. Yılman (2002). Etkili Öğrenme Öğretme Sürecinde Öğretmenin Dili Kullanma Becerisi. I. Uluslararası Truva-Çanakkale Dil Eğitimi ve Okul Gelişimi Sempozyumu “Avrupa Yolunda Yabancı Dil Öğretimi ve Okul Gelişimi.” 22-25 Haziran 2002, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 2002
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N. ve Evin Gencel, İ. (2008). Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya. 2008
2  Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Evin Gencel, İ. (2008). Fen/ Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya. 2008
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Evinm Gencel, İ.&Saracaloğlu, A.S. (2014). Basamaklı Öğretim Programının Yansıtıcı Düşünme Ve Özyönetimli Öğrenmeye Etkileri. 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 7-9 Mayıs, Gaziantep, Türkiye. 2014
2  Başol, G. &Evin Gencel, İ. (2012). Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 19-21 Eylül 2012. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
İlgili Link
2012
3  Saracaloğlu, A.S., Varol, R. ve Gencel Evin,İlke (2006). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla. 2006
4  Saracaloğlu, A.S., Varol, R. ve E.Evin İlke (2003) Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kaygıları, Araştırma ve İstatistiğe Yönelik Tutumları İle Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 01-04 Ekim 2003. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 2003
5  E.,İlke. ve Işık, H. (23-26 Ekim, 2002). Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yer Alan Uygulama Etkinliklerinin Uygulama Okulları Üzerindeki Etkisinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi. Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. Bildiri Özetleri, s. 299. 2002

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : 100 Soruda Ölçme ve Değerlendirme 
Yayın Evi : Element Yayınları 
2008 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Öğrenme Öğretme Süreci 02.2013<>05.2013
2  Öğrenme Öğretme Kuramları 02.2013<>05.2013
3  Program Geliştirme Modelleri 09.2012<>12.2012
4  Eğitimde Program Geliştirme 09.2012<>12.2012
5  Program Geliştirme Modelleri 02.2011<>06.2011
6  Program Geliştirme 09.2010<>12.2010
7  Eğitimde Ölçme Teknikleri 02.2009<>06.2009
8  Program Geliştirme 02.2009<>06.2009
9  Program Geliştirme ve Öğretim 09.2008<>12.2008
10  Öğrenme Öğretme Süreci 09.2008<>12.2008
11  Ölçme ve Değerlendirme 09.2008<>12.2008
12  Ölçme ve Değerlendirme 02.2008<>06.2008
13  Program Geliştirme ve Öğretim 02.2008<>06.2008
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Drama 09.2012<>12.2012
2  Öğretim İlke ve Yöntemleri 09.2012<>12.2012
3  Ölçme ve Değerlendirme 02.2011<>06.2011
4  Drama 09.2010<>12.2010
5  Ölçme ve Değerlendirme 09.2010<>12.2010
6  Ölçme ve Değerlendirme 02.2009<>06.2009
7  Drama 09.2008<>12.2008
8  Araştırma Teknikleri 09.2008<>12.2008
9  Yaratıcı Drama 09.2008<>12.2008
10  Program Geliştirme 09.2008<>12.2008
11  Ölçme ve Değerlendirme 02.2008<>06.2008
12  Öğretim Tasarımı 02.2008<>06.2008
13  Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı 09.2007<>12.2007
14  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 09.2007<>12.2007
15  Öğretim Tasarımı 09.2007<>12.2007
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Abdurrahman KÖSE. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri, Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri İle Fen Bilgisi Öğretimi Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki: ÇOMÜ Örneği." 02.2009<>01.2010

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki 
Proje Final Raporu Künyesi :Proje No: 2009/01 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu  
2009<>2011
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrenme Stilleri, Öğrnme Stratejileri ve Duyuşsal Özellikleri İle Tercih Edilen Öğretme Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri Arasındaki İlişki 
Proje Final Raporu Künyesi :EĞF-04001 
Destekleyen Kuruluş :Adnan Menderes Üniversitesi  
2003<>2009

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi 2011
2  II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi 2010
3  I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi 2009
4  VI. Uluslararası STK'lar Kongresi Yürütme ve Organizasyon Kurulu Üyesi 2009
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Düzenleme ve Yürütme Kurulu Sosyal Komite Görevlisi 01-04 Ekim 2003, İzmir. 2003
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Seminer: Ders Sunum Etkinliklerini Destekleyici Yeni Teknikler(Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 2013
2  Seminer: Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulama (Biga Meslek Yüksekokulu) 2010
3  Seminer: Çoklu Zeka ve Öğrenme Stilleri (Özel İsmail Kaymak İlköğretim Okulu) 2009
4  Seminer: Yaratıcı Drama (Özel İsmail Kaymak İlköğretim Okulu) 2008

 Toplumsal Etkinlikler
  Yıl 
Ulusal veya yerel nitelikteki yazılı veya görsel yayın faaliyetleri 
1  Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) Cilt 5, Sayı 1, Hakemliği 2009
2  Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) Cilt 4, Sayı 2, Hakemliği. 2008

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  VISITING RESEARCHER Florida State University
School of Teacher Education, Tallahassee, FL
09.2011<>09.2012
2  WORKSHOP 1. "Philosophy For Children" holded by Dr. Anton Vandeursen. 03.2004<>03.2004
3  DRAMA LİDERLİK EĞİTİMİ 1. Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Atölye Çalışması (Temel Aşama).
2. Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Atölye Çalışması (İkinci Aşama).
3. Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı, her biri 4 ay süren 5 eğitim ve proje aşaması tamamlanarak "Lider" ünvanı alınmıştır.
03.2003<>07.2008

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]