Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : KALMIŞ Halis
Akademik Unvanı : Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Iğdır    /    02.03.1964
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel 1 : (286)3170673
 Tel 2 : (537)4433386
 Tel İş 1 : (286)3353740-64
 Posta Adresi : hkalmis@comu.edu.tr
 E-posta 1 : hkalmis@comu.edu.tr
 E-posta 2 : hkalmis@hotmail.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Bölüm : İşletme

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Anadolu Üniversitesi 
Akademik Birim  : İdari Bilimler Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : İşletme 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1986 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Anadolu Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : İşletme 
Tez Başlığı  : Kuyumculuk İşletmelerinde Tahmini Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması ve Stokların Değerlemesi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1999 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Anadolu Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : İşletme
Tez Başlığı  : Küresel Rekabet Ortamına Yönelik Maliyet Yönetim Yaklaşımları Işığında Bir Maliyet Bilgi Sisteminin Oluşturulması ve Bir Uygulma 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1999 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Orta

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1999
2  Öğr. Gör. Anadolu Üniversitesi 1994

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yard. 10.2005<>01.2007

 Görev Yaptığı Birimler
1  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme

 Uzmanlık Alanları
1  Muhasebe ve Finansman

 Makaleler
  Yıl 
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Feyza Dereköy, Halis Kalmış, Hastanelerde Performans Ölçümünün Muhasebe Bilgi Sistemiyle İlişkilendirilmesi,muhasebe ve finansman Dergisi, Nisan 2013. (Tübitak-Ulakbim, EBSCOhost ASOSIndex ve Index Copernicus alan indeksli) 2013
2  . Halis Kalmış, Burcu dalgın, Muhasebe Bilgilerinin Karar Almada Kullanımının Önemi Ve Çanakkale Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman dergisi, Nisan, 2010. (Tübitak-Ulakbim, EBSCOhost alan indeksli) 2010
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Cost Management As A Decision-Making Tool For Managers İn The Global Competitive Environment 2003
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Halis Kalmış, Feyza Dereköy, Tms-18’ E Göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi Ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi İle Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X II, S I, Haziran 2010 2010
2  Halis Kalmış, Geleneksel Finansal Raporlama, Muhasebeden Beklentiler ve Sorunlar, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Aralık 2006.
İlgili Link
2006
3  Küreselleşmenin KOBİ’lere Etkisi ve Finansman Sorunu 2003
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Halis Kalmış, Mali Tatil ve İş Yaşamına Yansımaları, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Haziran 2007.
İlgili Link
2007
2  Halis Kalmış, Girişimcilerin Vergisel Yükümlülükleri ve Cezaları, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Haziran 2006. 2006
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  İşletmelerde mali bilgiler üretilmesinin önemi ve etik 2006

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Halis Kalmış, Use Of Financial And Non-Financial Performance Measures In Small- And Medium-Sized Enterprises: Canakkale Example, 6. Joint International Symposium On Business Administration, Silesian University, Karvina, 27-28 May, 2010. 2010
2  Halis Kalmış, Meral AYDIN, Gönüllük Temelli Sportif Örgütlenmelerin Muhasebesi: Fenerbahçe Örneğinde Bir değerleme, IV. Uluslararası STK Kongresi, Çanakkale, October, 2007. 2007
3  Strategıc Cost Management (Scm) As A Tool Of Sustaınıng Strategıes At Enterprıses 2005
4  Türkiye’deki KOBİ’lere Uygun Finansman Kaynaklarının Sağlanması 2002
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu Ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler” Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2004 2004
2  İşletmelerin Esas Faaliyetleri Konusundaki Performanslarının Piyasa Performanslarına Etkileri: İMKB Bazlı Bir İnceleme” II. Geleneksel Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2003. 2003
3  KOBİ’lerde Verimlilik Yönelimli Yeniden Yapılandırma Stratejileri, Orta Anadolu Kongresi, Nevşehir, 2001 2001
4  Değişen Piyasa Koşulları ve Maliyet Yönetim Sistemler,i İşletmecilik Kongresi, Ankara 2000
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Vergi Kayıp Ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çözüm Önerisi: Servetlerin Beyanı Ve İzlenmesi,19. Türkiye Maliye Kongresi, Antalya, 2004 2004

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Muhasebe Boyutuyla STK’lar 
Yayın Evi : Orion Yayınev 
2010 
2 
Kitap Adı : Örgütlerde Hesapverilebilirlik ve Şeffaflığın Aracı Olarak Performans Muhasebesi 
Yayın Evi : Orion yayınevi 
2010 
3 
Kitap Adı : Örnek Olaylarla Muhasebenin ABC'si 
Yayın Evi : Orion 
2006 
4 
Kitap Adı : Kamu Maliyesine yeni Bir Bakış 
Bölüm/Ünite Adı : Kamuda Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi Ve Türkiye'de Kamu Muhasebe Sisteminde Nakit Esasından Tahakkuk Esasına Dönüş Çalışmaları 
Yayın Evi : Seçkin  
2006 
Alanında yurtdışında yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : The Bookeeper’s Handbook 
Bölüm/Ünite Adı : Cost management in the Beekeeping 
Yayın Evi : Kriter 
2012 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  İleri Muhasebe Teknikleri 02.2013<>06.2013
2  Muhasebe Kuramları 09.2012<>01.2013
3  Yönetim Muhasebesi 09.2005<>01.2007
4  İleri Muhasebe Teknikleri 02.2005<>05.2007
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Bilgisayarlı Muhasebe 09.2012<>05.2013
2  Genel Muhasebe 09.2012<>05.2013
3  Maliyet Muhasebesi 02.2006<>05.2006
4  Genel Muhasebe
09.2005<>05.2007
Son iki yılda verdiği ön lisans dersleri 
1  Muhasebe Denetimi 02.2013<>05.2013
2  İnşaat Muhasebesi 02.2013<>05.2013
3  Maliyet Muhasebesi 09.2012<>01.2013
Tamamlanan doktora tezi yönetimi 
1  Feyza Dereköy, Sağlık İşletmelerinde Performans Ölçümü Ve Muhasebe Bilgi Sistemi İle İlişkilendirilmesi Temelinde Bir Uygulama. ÇÖMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 03.2010<>05.2012
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Zafer Güvenç, Termal Turizm İşletmelerinde Hata ve Hilelerin Önlenmesinin Önemi ve Bir Uygulama, 2009 12.2009<>12.2009
2  Burcu Dalgın, Muhasebe Bilgilerinin Karar Almada Kullanılmasının Önemi ve Çanakkale Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama, 2008
06.2008<>06.2008
3  Şefik Okan Mercan, Türkiye’deki Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Maliyet Yönetimi Uygulamalarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma, 2006. 02.2005<>05.2006
4  B.Burcu YILMAZ, Türkiye’de Sanayi İşletmelerine Ait Mali Bilgilerin Raporlanması ile AB Uygulamalarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi, 2005 07.2004<>06.2005
5  Bilge YELKENCİ, Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Şirket Birleşmeleri ve Bir Uygulama, 2006. 02.2004<>08.2006
6  Ziya Nur ÜZMEZ, Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerindeki Etkileri, 2005. 01.2004<>04.2005
7  İlknur ESKİN, Enflasyon Ortamında Mali Tabloların Analizi ve Yönetsel Kararlara Etkisi, 2004 01.2003<>06.2004
8  Şafak ÖNEM, Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, 2003. 06.2002<>06.2003
9  Serkan Özçelik, Türkiye’de Özel Sektör Yöneticilerinin Profili ve Türkiyenin Avrupa Birliği Adaylık Sürecine Etkisi, 2002. 07.2001<>06.2002
Devam eden doktora tezi yönetimi 
1  Seda Yavuzaslan, Kurumsal Yönetişim İlkeleri Uygulamalarının Finansal Bilgi Manipülasyonu Üzerindeki Etkisi ve İMKB Şirketleri Üzerinde Sektörel Uygulama., ÇÖMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 03.2010<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Beekeeping European Environmental Sustainability 
Proje Final Raporu Künyesi :2010-1-TR1-LEO05-16698 
Destekleyen Kuruluş :Avrupa Birliği, Lifelong Learning Programme 
2010<>2012
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi 
Destekleyen Kuruluş :Tubitak 
2005<>2005

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  II. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Ekim 2005. 2005
2  I. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Haziran 2004 2004

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]